OCENA ZAGROŻENIA I RYZYKA WYBUCHU

Przepisy przeciwpożarowe nakłada na faktycznie władającego obiektem obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem.

 

Dokument ten pozwala na określenie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem, wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w wyznaczonych strefach EX, wskazanie możliwych źródeł zapłonu oraz oszacowanie przyrostu ciśnienia związanego z potencjalnym wybuchem – tu wskazując czy pomieszczenie kwalifikuje się jako zagrożone wybuchem.

 

Oceny zagrożenia i ryzyka wybuchem - wymagania Dyrektywy ATEX

Rzetelnie przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem pozwala nie tylko ustanowić podwaliny pod dalsze określenie bezpiecznych warunków procesu i pracy w zakładzie, ale również pozwala uniknąć pracodawcy lub inwestorowi nieuzasadnionych kosztów inwestycji. Mamy pewność, że rzetelna ocena zagrożenia wybuchem, stanowi podstawę do prawidłowej oceny ryzyka wybuchu wymaganej Dyrektywami „ATEX” i „ATEX User”. Ocena ryzyka wybuchu uwzględnia wszelkie czynniki mogące wpływać na zagrożenie wybuchem, w tym środki techniczne, technologiczne, zabezpieczające i organizacyjne, w tym inwentaryzację urządzeń w rozumieniu przepisów implementujących Dyrektywę „ATEX”.

Jesteśmy przekonani, że wynik oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka wybuchu uzależniony jest przede wszystkim od rzetelności inżynierów opracowujących dokumentację,

 

dlatego nasze opracowania sporządzane są przez zespół ekspertów, w tym posiadających potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, posiadających wykształcenie techniczne kierunkowe oraz niezbędne doświadczenie w tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się