Atex - ochrona przeciwwybuchowa

System rurŚwiadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z wymogami dyrektywy 99/92/WE – Atex. Określa ona minimalne wymagania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracowników zakładu narażonego na ryzyko wywołania wybuchu. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby dane przedsiębiorstwo spełniało wszystkie wytyczne dyrektywy.

Osoba prowadząca zakład przemysłowy zobowiązana jest do:

  • zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy w zakładzie;
  • zapobiegania tworzeniu się stężeń wybuchowych;
  • zapobiegania powstawaniu efektywnych źródeł zapłonu, które mogą wywołać wybuch.

 

W razie wybuchu obowiązkiem właściciela zakładu jest zminimalizowanie szkodliwych skutków, do poziomu zapewniającego zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

 

Co wchodzi w zakres świadczonych przez nas usług ochrony przeciwwybuchowej?

W ramach świadczonych przez nas usług ochrony przeciwwybuchowej przede wszystkim oceniamy ryzyko zagrożenia wybuchem. Dokonujemy obszernej analizy, która stanowi podstawę do podjęcia skutecznych działań zapewniających bezpieczeństwo. Sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem [podzakładka: Dokument zabezpieczenia przed wybuchem], określający całokształt wymagań bezpieczeństwa dobrany indywidualnie do stanu faktycznego zakładu. Przeprowadzamy również audyty w zakresie ochrony przeciwwybuchowej w zakładach i na instalacjach. Ponadto posiadamy kwalifikacje uprawniające nas do przeprowadzania procesów certyfikacji urządzeń, które przeznaczone są do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Wskazujemy wytyczne prowadzące do zapewnienia zgodności urządzenia.


Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Ocena ryzyka zapłonu (Certyfikacja ATEX)

Instrukcja ochrony przed elektrycznością statyczną oraz eksploatacji urządzeń EX