Opinie, ekspertyzy i odstępstwa od przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

PudełkaEKSPERTYZY I ODSTĘPSTWA

Nasi inżynierowie i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. świadczą usługi w zakresie uzyskania odstęp od przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

  • przepisów wykonawczych Prawa Budowlanego, w tym warunków techniczno – budowlanych,
  • przepisów przeciwpożarowych w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  • przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

Nasze opracowania uwzględniają wymagany poziom bezpieczeństwa oraz wykorzystują narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Opinie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynierów poszczególnych branż czy też menadżerów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego są rzeczą niezbędną w postępowaniach przed organami administracji. Niejednokrotnie przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są niejednoznaczne i interpretacyjne. Opinie, które opracowujemy są sporządzone przez fachowców w swoich dziedzinach, bardzo często w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne, w przypadku braku polskiego prawodawstwa.

 

Opinia przeciwpożarowa dla obiektów innych niż hotelowe, gdzie prowadzone są usługi hotelowe.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelowe w obiekcie innym niż hotelowy zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w swoim budynku poprzez zapewnienie opinii potwierdzającej fakt spełnienia tych wymagań. Szczególnie istotne jest to w przypadku apartamentów wynajmowanych w istniejących budynkach mieszkalnych, w tym zabytkowych. Nasza kadra posiada bogate doświadczenie w opracowaniu odpowiednich warunków ochrony ppoż. dla tego typu obiektów, w tym budynków zabytkowych na terenie Starego Miasta w Krakowie. Poprowadzimy osoby wynajmujący takie pomieszczenia przez cały proces uzyskania odpowiednich dokumentów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Opinie, organizacja ewakuacji i odpowiednie protokoły dla Escape Room oraz bawialni dziecięcych.

Osoby prowadzące Escape Room lub inne formy działalności rozrywkowej, gdzie ograniczona jest możliwość przemieszczania się uczestników gier lub zabaw (np. bawialnie dziecięce, domy strachu) zobowiązani są do:

  • przeprowadzenia próbnej ewakuacji
  • sprawdzenia warunków ochrony przeciwpożarowej w lokalu
    powiadomienie właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej o zamiarze zrealizowania ww. obowiązków oraz przedstawienie protokołu z tych obowiązków

Nasi inżynierowie pozwolą dopełnić spoczywających na prowadzącym działalność obowiązków oraz poprowadzą wszelkie wymagane formalności przed organami Państwowej Straży Pożarnej.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy niezbędnych wyjaśnień i pomocy.