Zarządzanie ryzykiem

System rurZajmujemy się zarządzaniem ryzykiem procesów przemysłowych. Celem systemu zarządzania jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie licznym awariom i wypadkom w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu. Obsługujemy zakłady działające m.in. w branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, naftowej i gazowej.

W zarządzaniu ryzykiem kluczową kwestię stanowi analiza potencjalnych zagrożeń i ocena ryzyka procesowego. Wykonuje się ją najczęściej w oparciu o metodę HAZOP. Na podstawie informacji i materiałów dotyczących danej instalacji, badane są jej poszczególne części w celu weryfikacji możliwych do wystąpienia odchyleń od założonych parametrów. Ocenia się poziom negatywnego wypływu powstałych odchyleń. W naszej firmie analizę HAZOP wykonuje zespół specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w branży.

W ramach usług zarządzania ryzykiem zajmujemy się również prognozowaniem zasięgu strefy zagrożenia pożarowego, wybuchowego i toksycznego. Do wykonania badań wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia inżynierii bezpieczeństwa. Przeprowadzone przez nas stymulacje pozwalają określić ilość substancji uwalnianych do atmosfery i zweryfikować, czy stwarzają one ryzyko wystąpienia awarii w zakładzie.

W zarządzaniu ryzykiem pomocne są także świadczone przez naszą firmę usługi BHP, które mają na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach usług oferujemy naszym klientom profesjonalne doradztwo. Służymy pomocą w doborze działań gwarantujących optymalny poziom bezpieczeństwa w zakładzie. Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego, sporządzamy stosowną dokumentację oraz przeprowadzamy szkolenia BHP.


Modelowanie skutków awarii i procesów

Kompleksowe usługi BHP