Seveso - bezpieczeństwo procesowe

elektrowniaW ramach świadczonych przez nas usług oferujemy pomoc we wdrażaniu w firmach systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodnym z wymaganiami dyrektywy SEVESO III. Dyrektywa ta ma na celu zapobieganie powstawaniu poważnych awarii w przemyśle. Według niej zakłady przemysłowe dzieli się, biorąc pod uwagę poziom ryzyka wystąpienia danych awarii. Wyróżnia się więc zakłady o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii oraz zakłady o wysokim ryzyku wystąpienia awarii. Przedsiębiorstwa znajdujące się w tych grupach muszą wypełniać określone obowiązki operacyjne i sprawozdawcze.

Nasza firma zajmuje się opracowywaniem oraz uaktualnianiem dokumentacji dla obydwu grup zakładów.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.

  • przeprowadzenie kwalifikacji zakładu;
  • przygotowanie zgłoszenia zakładu;
  • opracowanie Programu Zapobiegania Awariom;
  • opracowanie Raportu o Bezpieczeństwie;
  • tworzenie Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego;
  • tworzenie Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

 

Kto podlega dyrektywie SEVESO III?

Dyrektywie SEVESO III podlegają wszystkie zakłady przechowujące i wykorzystujące w procesach produkcji substancje niebezpieczne. Są to najczęściej zakłady działające w przemyśle chemicznym, petrochemicznym czy energetycznym.

Określone w dyrektywie substancje dzielą się na cztery podstawowe kategorie:

  • substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia (posiadające działanie toksyczne na organy docelowe);
  • substancje stwarzające zagrożenie fizyczne m.in. materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, aerozole łatwopalne, gazy utleniające i ciecze łatwopalne;
  • substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska;
  • substancje stwarzające pozostałe zagrożenia np. substancje, które w kontakcie z wodą wyzwalają gazy łatwopalne.

 Kwalifikacja i zgłoszenie zakładku

Program zapobiegania awariom

Raport o bezpieczeństwie

Wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy

System zarządzania bezpieczeństwem