Szkolenia online

Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem, oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Zagrożenie w zakresie tworzenia atmosfer wybuchowych dla zakładu wynikało z istniejącej instalacji procesowej gazu ziemnego do maszyn metalurgicznych.

 

Zakres prac obejmował dokonania oceny zagrożenia wybuchem, w tym klasyfikację stref zagrożenia wybuchem w oparciu o aktualne standardy techniczne i zasady wiedzy, analizę ryzyka wybuchowego oraz dobranie adekwatnych środków ochronnych dających akceptowalny poziom ryzyka wybuchu.

Dobór właściwych środków ochronnych miało na celu minimalizację zagrożeń w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych, a w szczególności minimalizację zasięgu stref zagrożenia wybuchem i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, jak i całemu procesu.


Opracowana dokumentacja pozwoli zakładowi realizować proces zgodnie z wymaganiami Dyrektyw ATEX User 1999/92/WE.