Seveso – zapobieganie awariom, Wrocław

Sprawdzanie gaśnicy

Oferujemy wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodnego z wymaganiami Dyrektywy Seveso III. Służymy pomocą w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji zarówno dla zakładów o zwiększonym ryzyku, jak i zakładów o dużym ryzyku awarią przemysłową. Opracowujemy program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, a także dokonujemy klasyfikacji zakładu i zgłoszenia go do Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, dzięki czemu sporządzane przez nas dokumenty spełniają wszystkie wymogi obowiązującej dyrektywy. Ze świadczonych przez nas usług mogą skorzystać klienci z Wrocławia i wielu innych miejscowości.

 

Dyrektywa Seveso III – postępowanie w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Dyrektywa Seveso III jasno określa zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej zarówno dla zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku, jak i dla organów państwowych. Osoba prowadząca zakład niezwłocznie po wystąpieniu poważnej awarii zobowiązana jest powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwe organy i przekazać niezbędne informacje dotyczące:

  • okoliczności awarii;
  • substancji niebezpiecznych związanych z awarią;
  • dostępnych danych niezbędnych do oceny skutków awarii dla zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia;
  • podjętych środków stosowanych w sytuacji awaryjnej.

Obowiązkiem właściciela zakładu jest również poinformowanie organów państwowych o przewidzianych środkach służących zmniejszeniu średnio- i długotrwałych skutków awarii oraz zapobiegnięciu powtórzenia się takiej samej bądź podobnej awarii.