Seveso – zapobieganie awariom, Opole

Sprawdzanie gaśnicy

Zapobieganie awariom jest możliwe dzięki wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodnego z wymaganiami Dyrektywy Seveso III. Oferujemy pomoc we wprowadzeniu systemu dla klientów z Opola i innych miejscowości. Zajmujemy się sporządzaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji, której opracowanie stanowi obowiązek zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku awarii przemysłowej.

 

Dyrektywa Seveso III – wykaz substancji

Dyrektywa Seveso III wprowadziła zmiany w klasyfikacji, oznakowaniu oraz pakowaniu substancji i mieszanin, które były określone we wcześniej obowiązującej Dyrektywie Seveso II.

Według poprzednich przepisów substancje niebezpieczne klasyfikowano następująco:

 • bardzo toksyczne,
 • toksyczne,
 • utleniające,
 • wybuchowe,
 • łatwopalne,
 • wysoce łatwopalne,
 • skrajnie łatwopalne,
 • bardzo toksyczne dla organizmów wodnych,
 • toksyczne dla organizmów wodnych,
 • reagujące gwałtownie w zetknięciu z wodą,
 • wyzwalające gazy toksyczne w zetknięciu z wodą.

 

Dyrektywa Seveso III obowiązująca obecnie wprowadziła podział substancji niebezpiecznych wyróżniający tylko cztery kategorie. Są to substancje:

 • stwarzające zagrożenie dla zdrowia (ostro toksyczne, posiadające działanie toksyczne na organy docelowe);
 • stwarzające zagrożenie fizyczne (materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, aerozole łatwopalne, gazy utleniające, ciecze łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne oraz nadtlenki organiczne, substancje stałe i mieszaniny piroforyczne, substancje stałe i ciekłe utleniające);
 • stwarzające zagrożenie dla środowiska, w tym również środowiska wodnego;
 • stwarzające pozostałe zagrożenia (np. substancje, które w kontakcie z wodą wyzwalają gazy łatwopalne).

Zmieniony został również wykaz substancji, których magazynowanie kwalifikuje zakład jako obiekt o zwiększonym lub dużym ryzyku. Seveso III wprowadziło dodatkowe 14 substancji, które nie były uwzględnione we wcześniejszej dyrektywie.