Seveso – zapobieganie awariom, Katowice

Sprawdzanie gaśnicy

Nasza firma wdraża w przedsiębiorstwach system zarządzania bezpieczeństwem procesowym zgodny z wymaganiami Dyrektywy Seveso III. Zajmujemy się sporządzaniem wszelkich, niezbędnych dokumentów, których opracowywanie leży w obowiązku zakładów o podwyższonym i wysokim poziomie ryzyka przemysłowego. Jest to m.in. program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. W ramach usług oferujemy również pomoc w kwalifikacji zakładu oraz przygotowaniu zgłoszenia zakładu do Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, co przekłada się na dokładność i rzetelność świadczonych przez nas usług. Naszą ofertę kierujemy do klientów z Katowic i wielu innych miast.

 

Kontrole zakładów o podwyższonym i wysokim poziomie ryzyka przemysłowego

Dyrektywa Seveso III nakłada obowiązki zarówno na osoby prowadzące zakłady o podwyższonym i wysokim poziomie ryzyka przemysłowego, jak i na organy państwowe, a dokładniej na inspektorów Straży Pożarnej. Inspektorzy mają za zadanie kontrolować, czy zakłady wywiązują się z nałożonych im obowiązków. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z opracowanym planem czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Podczas kontroli inspektorzy weryfikują, czy dany zakład podjął odpowiednie środki, mające na celu zapobieganie poważnym awariom, dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności. Analizie poddawane są również podjęte przez zakład działania służące zminimalizowaniu skutków zaistniałej awarii w obrębie zakładu i poza nim. Sprawdzana jest także spójność informacji i danych zawartych w przygotowanym raporcie o bezpieczeństwie ze stanem faktycznym panującym w zakładzie.