Operat przeciwpożarowy – Wrocław

Sprawdzanie gaśnicy

Sporządzamy operat przeciwpożarowy, który stanowi niezbędny element wniosku składanego przez przedsiębiorstwa w celu uzyskania zezwolenia na magazynowanie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Operat odpady zawiera kompleksowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w danym budynku. Bowiem wszystkie obiekty budowlane, w których gromadzone są odpady palne bądź mieszanki odpadów palnych i niepalnych powinny być zaprojektowane tak, aby zniwelować ryzyko powstania pożaru.

Do skorzystania ze świadczonych przez nas usług sporządzania operatu przeciwpożarowego zapraszamy klientów z Wrocławia oraz innych miast. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachową pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń.

 

Rodzaje odpadów, których magazynowanie wymaga uzyskania pozwolenia

Odpady, których magazynowanie, przetwarzanie i wytwarzanie wymaga uzyskania pozwolenia, to odpady palne stwarzające zagrożenie wystąpienia pożaru. Są to odpady stałe, ciekłe i gazowe. Zalicza się do nich:

  • zmieszane odpady komunalne;
  • odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych;
  • paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa;
  • papier oraz tektura;
  • tekstylia;
  • odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali;
  • tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy;
  • drewno i odpady drewnopochodne;
  • odpady wielomateriałowe złożone z materiałów wymienionych powyżej;
  • odpady w postaci cieczy palnych lub gazów palnych.

Wszystkie te odpady muszą być składowane w odrębnych strefach pożarowych, w budynkach lub poza budynkami. Niewielka ilość odpadów może być gromadzona przy ścianach zewnętrznych obiektów budowlanych, ale tylko w określonych przypadkach i po spełnieniu konkretnych warunków.