Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Opole

Sprawdzanie gaśnicy

W ramach świadczonych przez nas usług sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten określa całokształt wymagań bezpieczeństwa danego zakładu, które są dobrane indywidualnie do specyfiki prowadzonej działalności. Obowiązek jego sporządzania spoczywa na właścicielach zakładów, w których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Eksplozja może być wywołana obecnością palnych pyłów, gazów, cieczy czy mieszanin hybrydowych. Celem sporządzania dokumentu EX jest weryfikacja dostosowania się danego przedsiębiorstwa do wymagań Dyrektywy ATEX i wszelkich norm z nią związanych. Powinien on być przygotowany jeszcze przed rozpoczęciem pracy w zakładzie.

Wieloletnie doświadczenie i obszerna wiedza z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wpływa na dokładność przeprowadzanej przez nas analizy i sporządzanej dokumentacji. Dokument EX opracowujemy dla klientów z Opola i wielu innych miast.

 

Informacje niezbędne do opracowania dokumentu EX

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu EX zawsze prosimy klientów o przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Są to materiały zawierające m.in.:

  • opis procesu technologicznego (opis danego obiektu);
  • opis schematu technologicznego;
  • opis wykorzystywanych substancji z uwzględnieniem charakterystyki fizykochemicznej;
  • wykaz i charakterystykę istniejących bądź dopiero projektowanych technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej,
  • wykaz stanowisk pracy i urządzeń, w obszarze których istnieje ryzyko wytworzenia atmosfery wybuchowej.

Oprócz tego do sporządzenia dokumentu EX niezbędne jest udzielenie nam informacji dotyczących liczby pracowników, z wyszczególnieniem liczby osób wykonujących swoje obowiązki w przestrzeniach objętych zagrożeniem wybuchu. Istotne jest również określenie profilu działalności danego przedsiębiorstwa.