Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchemDyrektywy „ATEX” oraz „ATEX USERS” zaimplementowane w prawodawstwo polskie w formie ustaw i rozporządzeń wprowadziły w nasz system prawny pewne ogólne zasady i wytyczne dotyczące ochrony przeciwwybuchowej.

Ponadto wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem w strefach zagrożenia wybuchem zawierają przepisy krajowe, w tym akty wykonawcze Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Kodeks Pracy oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Brak jednoznacznych wskazań i wymagań w zakresie ochrony przeciwwybuchowej oraz wymogi zawarte w Polskich i zharmonizowanych Normach technicznych, stanowi problem dla pracodawców, zarządców i inwestorów mających do czynienia ze strefami EX. Prawo Europejskie wskazało, iż całokształt wymagań bezpieczeństwa musi być indywidualnie dobrany do stanu faktycznego i określony w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, który jest wynikiem ustaleń oceny zagrożenia wybuchem, oceny ryzyka wybuchu i zasad wiedzy technicznej.

 

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem - Dyrektywa ATEX

Mamy świadomość, że ta dokumentacja niejednokrotnie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, instalacji i całych zakładów. Niejednokrotnie również rzetelnie opracowany dokument pozwala uniknąć nieuzasadnionych względami bezpieczeństwa inwestycji lub wprowadzić niezbędne środki ograniczające ryzyko wybuchu. Każdy opracowany przez nas dokument zabezpieczenia przed wybuchem, oprócz tego, że bezwzględnie wypełnia wymagania formalne zawsze odzwierciedla stan wiedzy światowej w chwili opracowania, w tym zharmonizowane Normy techniczne i uznane standardy branżowe. Gwarantem rzetelności jest zespół ekspertów opracowujący dokumentacje - specjalistów posiadających potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEX” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiadających wykształcenie techniczne kierunkowe oraz niezbędne doświadczenie w tej tematyce.


Obszar działań

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Gdańsk

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Gliwice

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Katowice

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Opole

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Wrocław