Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r

W styczniu 2024 r. w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2023., poz. 2159.).

Wymienione rozporządzenie wprowadza w § 17. ust. 1. obowiązek spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego wskazanych dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem – dla pomieszczeń, w których odbywa się natryskiwanie powierzchni lub napylanie powierzchni za pomocą metod, lub przy użyciu materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem (np. lakiery, farby, w tym proszkowe).

Konsekwencje, jakie niesie zaklasyfikowanie danego pomieszczenia do pomieszczenia zagrożone wybuchem to m.in.:
    • ograniczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej dla strefy pożarowej, gdzie zlokalizowano pomieszczenie,
    • ograniczenie możliwość rozbudowy budynku w odniesieniu do odległości od innych obiektów i granic działek,
    • konieczność sytuowanie pomieszczenia zagrożonego wybuchem na najwyższej kondygnacji budynku,
    • konieczność zapewnienia lekkiego dachu nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem lub zapewnienie odpowiednich otworów odciążających potencjalny wybuch,
    • zapewnienie ścian pomieszczenia jako odporne na parcie ciśnienia 15 kPa,
    • ograniczenie dopuszczalnej długości przejść ewakuacyjnych do 40 m,
    • zapewnienie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych w odpowiedniej odległości od siebie,
    • zapewnienie wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia poprzez przedsionek przeciwpożarowy obudowany elementami posiadającymi odpowiednią odporność ogniową,
    • stosowanie indywidualnej wentylacji wyciągowej dla pomieszczenia zagrożonego wybuchem

Spełnienie ww. wymogów dla obiektów wznoszonych może być niezwykle trudne, a w przypadku obiektów istniejących wręcz niemożliwe.
Nasz zespół pragnie zaproponować sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zapewniającej odstępstwo od ww. wymagań – zgodnie z § 17. ust. 2. wyżej cytowanego rozporządzenia. 
Pozwoli to na zapewnienie zgodności stanu faktycznego ze stanem wymaganym przepisami prawa.
Pozostaję w kontakcie.