Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w strefach zagrożenia wybuchem?

W przemyśle, szczególnie w sektorach takich jak chemiczny, petrochemiczny czy energetyczny, istnieje wiele miejsc, w których występuje ryzyko wybuchu. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w tych strefach jest kluczowe dla utrzymania ciągłości produkcji i ochrony zdrowia oraz życia ludzi. 

Ocena zagrożenia wybuchem - pierwszy krok do zabezpieczenia

Pierwszym etapem zapewnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem jest przeprowadzenie profesjonalnej oceny zagrożenia. Ocena ta powinna obejmować analizę wszystkich czynników mogących wpłynąć na ryzyko wybuchu, takich jak rodzaj substancji chemicznych, ich ilość, właściwości fizykochemiczne oraz warunki pracy. Należy również uwzględnić możliwe źródła zapłonu, takie jak otwarte płomienie, iskry czy elektrostatyczne wyładowania.

Ważnym elementem oceny jest również identyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Wyróżnia się trzy strefy (0, 20 i 21), które odpowiadają różnym poziomom ryzyka. Strefa 0 to miejsca, w których występuje ciągłe lub długotrwałe zagrożenie wybuchem, strefa 20 to miejsca, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem w wyniku awarii lub nieszczelności, a strefa 21 to obszary, w których ryzyko wybuchu jest mało prawdopodobne.

Profesjonalną ocenę zagrożenia wybuchem w Gliwicach, Katowicach, Wrocławiu i innych miastach dokonuje nasza firma.

Dyrektywa ATEX - europejskie standardy bezpieczeństwa

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pracowników oraz otoczenia, Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę ATEX (ATmosphères EXplosives). Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące sprzętu i systemów ochronnych stosowanych w miejscach zagrożonych wybuchem. W Polsce przepisy te zostały wdrożone poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla potrzeb zapobiegania wybuchom.

Dyrektywa ATEX obejmuje dwa główne obszary - sprzęt i systemy ochronne oraz organizację pracy. W przypadku sprzętu i systemów ochronnych, wymagane jest stosowanie urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty i oznaczenia, które potwierdzają ich zgodność z normami bezpieczeństwa. W przypadku organizacji pracy, należy opracować procedury awaryjne, szkolenia dla pracowników oraz systemy kontroli i monitoringu.