SZKOLENIA ATEX

Szkolenie ATEX wymagane jest w tych przedsiębiorstwach w których występują substancje oraz materiały mogące tworzyć atmosferę wybuchową i konieczne jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem Ex jak również podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wynika to z przepisów wykonawczych ponieważ Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931) przenoszą na grunt krajowy dyrektywy unijne znane jako ATEX i ATEX USERS. Pracodawca ma obowiązek zadbania o wykonanie kompleksowej Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Oceny Zagrożenia Wybuchem na podstawie której powstaje Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodny z aktualnymi przepisami. Kolejny krok polega na podjęciu działań polegających na wdrażaniu indywidualnie dobranych elementów ochrony przeciwwybuchowej.

SZKOLENIE ATEX obejmuje następujące aspekty bezpieczeństwa wybuchowego:

 • DEFINICJA WYBUCHU
 • SUBSTANCJE WYBUCHOWE
 • OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM
 • CERTYFIKACJA ATEX
 • DYREKTYWA ATEX I WYNIKAJĄCE Z NIEJ OBOWIĄZKI PRACODAWCY
 • WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH STREFY EX

 • Przepisy Przeciwpożarowe
 • Przepisy Techniczno-Budowlane
 • Przepisy Wykonawcze Kodeksu Pracy
 • Dyrektywy Europejskie
 • Normy Zharmonizowane

SZKOLENIA ATEX ONLINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w trosce o ich bezpieczeństwo, w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju, zespół Brasa pragnie zaproponować naszym obecnym oraz przyszłym klientom szkolenia realizowane w formach bezkontaktowych, w tym:

 • szkolenia online
 • szkolenia realizowane w formie wideokonferencji
 • samokształcenie połączone z formami kształcenia online

W ramach wymienionych form kształcenia pragniemy Państwu zaproponować:

 • szkolenia w zakresie Dyrektyw ATEX i ATEX User (ochrony przeciwwybuchowej)
 • konsultacje w ramach przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej

Oczywiście zaproponowane formy szkolenia, pozwalają uczestnikom na uzyskanie odpowiednich certyfikatów pozwalających potwierdzić przekazaną wiedzę w ramach danego zakresu szkolenia. Jesteśmy również otwarci na formy szkolenia bezkontaktowego w ramach wewnętrznych systemów naszych klientów lub za pomocą komunikatorów internetowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pełnymi konsultacjami.

SZKOLENIE ATEX

Szkolenia ATEX prowadzimy głównie na obszarze aglomeracji Katowice, Kraków, Wrocław oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych jak również szkolimy firmy w całej Polsce. Krakowski Park Technologiczny oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszary na których działa wiele zakładów produkcyjnych z którymi współpracujemy i dla których organizowaliśmy szkolenia ATEX. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, jak również do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników pracujących w miejscach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe. Żeby wypełnić wszystkie te obowiązki w sposób rzetelny i dokładny, należy skorzystać z pomocy specjalistów. Brasa Sp. z o.o. zapewnia pełne wsparcie w zakresie kompleksowej ochrony przeciwwybuchowej.

SZKOLENIE EX

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817), odpowiedzialność za wymienione produkty ponoszą ich producenci, a także importerzy i dystrybutorzy. Producent powinien wystawić Deklarację Zgodności wskazującą, że dane urządzenie zostało poprawnie dobrane do pracy we wcześniej wyznaczonej strefy Ex. Jednak to przedsiębiorca, który je nabywa musi zwrócić uwagę czy faktycznie został wystawiony odpowiedni dokument, czy wybrane maszyny i urządzenia mogą bezpiecznie pracować w konkretnej strefie Ex oraz czy są właściwie eksploatowane, a także kontrolowane lub serwisowane. Układając program każdego szkolenia ATEX zawsze wiele uwagi poświęcamy bezpieczeństwu pracy i produkcji w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem Ex.

SZKOLENIE ATEX - "STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM"

Inżynierowie firmy Brasa w dniach 27-30 maja 2019 r. w Płocku przeprowadzili szkolenie ATEX dla pracowników wykonujących pracę na instalacjach zakładu branży petrochemicznej w strefach zagrożenia wybuchem, w tym strefach gazowych, par cieczy oraz pyłów.

Szkolenie ATEX skierowane było dla osób nadzorujących pracę i pracowników wykonujących specjalistyczne czynności w zakresie obsługi urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pracodawcę wymagań polskich przepisów oraz Dyrektywy ATEX User.

SZKOLENIE ATEX - „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM”

24 października 2017 r. we Wrocławiu nasza firma uczestniczyła w seminarium które było okazją do przedyskutowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem w strefach zagrożenia wybuchem w związku z „nową” Dyrektywą ATEX.

Wśród specjalistów prowadzących prelekcje dla uczestników konferencji znalazł się nasz inżynier w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. Paweł Obważanek reprezentujący naszą firmę poprowadził prelekcję otwierającą seminarium „Ochrona przeciwwybuchowa w procesie budowlanym w świetle obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i implementujących Dyrektywy ATEX.

SZKOLENIE ATEX DLA PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH

Szkolenia ATEX dla projektantów obiektów budowlanych prowadzone są przez: menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx), którzy uzyskali certyfikat kompetencji jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, inżynierów pożarnictwa oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za odbiory obiektów budowlanych, w których mogą występować strefy zagrożenia wybuchem Ex.

ATEX wymaga poważnego i profesjonalnego podejścia. W związku z tym, pomimo że polskie prawo nie określa kwalifikacji osób, które mogą szkolić pracowników w tym zakresie, powinni to być trenerzy posiadający właściwe przygotowanie i szeroką wiedzę techniczną. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, szkolenie ATEX prowadzone będzie przez osoby posiadające certyfikaty kompetencji jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, osoby posiadające niezbędne doświadczenie w weryfikacji związanej z nią dokumentacji oraz inżynierów pożarnictwa. Nasi trenerzy szkolą różne grupy pracowników. Zresztą również zakres szkolenia ATEX każdorazowo zostaje dopasowany do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa, w zależności od tego na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni jego pracownicy. Dlatego też nie istnieje żaden wzorcowy program, który wykorzystujemy za każdym razem prowadząc szkolenia ATEX dla firm działających w rejonie Krakowa, Katowic, Wrocławia lub innej lokalizacji w Polsce. Wiele zależy od tego jaki rodzaj substancji palnych występuje na terenie zakładu i jakie mają one właściwości natomiast można określić obowiązkowe podstawy programowe.

Szkolenia ATEX prowadzi mgr inż. poż. Paweł Obważanek

 • Tytuł inżyniera pożarnictwa – ukończone studia inżynieryjne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Potwierdzone kompetencje „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)” przez jednostkę certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie pożarom i awariom” Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • Niezbędne doświadczenie w nadzorze nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym w związku z czynnym wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (T.J. Dz. U. 2018., poz. 1313. ze zm.)
 • Niezbędne doświadczenie w nadzorze nad prowadzeniem dokumentacji zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu Dyrektywy SEVESO III, w tym w związku z wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach dużego ryzyka
 • Biegły Sądowy w zakresie pożarnictwa, ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Uprawnienie Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich dotyczące eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Szkolenia ATEX prowadzi mgr inż. poż. Krzysztof Piątek

 • Tytuł inżyniera pożarnictwa – ukończone studia inżynieryjne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Potwierdzone kompetencje „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)” przez jednostkę certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie pożarom i awariom” Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” Politechniki Łódzkiej
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • Niezbędne doświadczenie w nadzorze nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym w związku z czynnym wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (T.J. Dz. U. 2018., poz. 1313. ze zm.)
 • Niezbędne doświadczenie w nadzorze nad dokumentacją zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu Dyrektywy SEVESO III, w tym w związku z wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka
 • Biegły Sądowy w zakresie pożarnictwa, ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Szczegółowy zakres szkolenia ATEX dostosowany jest każdorazowo do odpowiedniej kategorii obiektów i konkretnych wskazań Klienta. Zapraszamy Do Zapytania Przez FORMULARZ

TEMAT:

 • Geneza ochrony przeciwwybuchowej
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w świetle „nowego podejścia” zapisów Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) oraz ATEX User (1999/92/WE)
 • Przepisy prawa Polskiego i Europejskiego mówiące o ochronie przeciwwybuchowej
 • Pojęcia niezbędne w ochronie przeciwwybuchowej
 • Możliwe źródła zapłonu, mogące wystąpić w warunkach pracy
 • ZAGROŻENIA TYPOWE DLA PYŁOWYCH ATMOSFER WYBUCHOWYCH
 • OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ DLA PRACY W PYŁOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM

WPROWADZENIE DO TEMATU "BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWWYBUCHOWE"

 • „nowe podejście” w prawodawstwie Europejskim
 • znakowanie urządzeń znakiem „CE” / znakowanie urządzeń znakiem „Ex”
 • obowiązki producenta i/lub użytkownika
 • przepisy z zakresu prawa budowlanego i systemów oceny zgodności
 • przepisy przeciwpożarowe / przepisy wykonawcze Kodeksu Pracy
 • definicje i problematyka stref zagrożenia wybuchem
 • definicje związane z bezpieczeństwem pożarowym
 • definicje związane z użytkowaniem urządzeń
 • wskazania Polskiej Normy PN-EN 1127-1:2011
SZKOLENIA ATEX - ZAKRES SZKOLEŃ - TEMATYKA SZKOLEŃ:

ZAGROŻENIA TYPOWE DLA PYŁOWYCH ATMOSFER WYBUCHOWYCH

 • Ocena zagrożenia wybuchem, ocena ryzyka wybuchu i dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Urządzenia w świetle Dyrektywy ATEX (2014/34/UE)
 • Elektryczność statyczna jako źródło zapłonu
 • System zezwoleń na prace w strefach zagrożenia wybuchem, w tym prace niebezpieczne pod względem pożarowym
 • Dobór i identyfikacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem
 • Eksploatacja oraz przegląd i konserwacja urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem
 • Stosowanie procedur bezpieczeństwa
 • Wymagania Dyrektywy SEVESO III oraz obowiązki prowadzącego zakład zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ DLA PRACY W PYŁOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM

 • Podstawy prawne opracowania dokumentów
 • Metody kalkulacji oceny ryzyka wybuchu
 • Elementy niezbędne dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
 • Cel opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem oraz konsekwencje i korzyści wprowadzenia go w system bezpieczeństwa w zakładzie
 • Urządzenia elektryczne – charakterystyka
 • Urządzenia nieelektryczne – stosowanie w strefach zagrożenia wybuchemnaprawa i remont urządzeń – nieświadomość konsekwencji użytkownika
 • Czasookresy przeglądów i konserwacji
 • Narzędzia ręczne w strefach zagrożenia wybuchem, zasady doboru i stosowani<
 • Istota elektryczności statycznej / procesy wytwarzania elektryczności statycznej
 • Elementy przewodzące i nieprzewodzące w strefach zagrożenia wybuchem
 • Pracownik jako źródło niebezpiecznego ładunku elektrycznego
 • Metody niwelowania niebezpiecznego ładunku elektrycznego
 • Wymagania Dyrektywy ATEX User
 • Wymagania przepisów przeciwpożarowych
 • Stosowanie systemu zezwoleń
 • Wybór urządzenia do strefy zagrożenia wybuchem
 • Znakowanie urządzeń elektrycznych / znakowanie urządzeń nieelektrycznych
 • Obowiązkowa dokumentacja do urządzeń objętych Dyrektywą ATEX
 • Zasady eksploatacji / przegląd i konserwacja / remont i modernizacja
 • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • System szkoleń w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Wstęp do tematu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
 • Lekcja z historii wypadków i awarii w przemyśle chemicznym i procesowym
 • Podstawy prawne zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
 • Ogólne założenia rozporządzenia CLP - obowiązki przedsiębiorców
 • Obowiązki prowadzących zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii
 • Zarządzanie ryzykiem procesowym / Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym
 • Narzędzie Inżynierskie - program komputerowy AWZ do oceny ryzyka procesowego
 • Przykład analizy AWZ / Analiza wybranej poważnej awarii przemysłowej
 • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem na wybranym przykładzie
 • Szacowanie pomieszczenia zagrożonego wybuchem na wybranym przykładzie
 • Obliczenia kwalifikacyjne zakładu ZZR lub ZDR