SZKOLENIA ATEX

Szkolenia ATEX są wymagane w tych przedsiębiorstwach w których występują substancje oraz materiały mogące tworzyć atmosferę wybuchową i konieczne jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem Ex jak również podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wynika to z przepisów wykonawczych ponieważ Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931) przenoszą na grunt krajowy dyrektywy unijne znane jako ATEX i ATEX USERS. Pracodawca ma obowiązek zadbania o wykonanie kompleksowej oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem i na tej podstawie powstaje Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodny z aktualnymi przepisami. Kolejny krok polega na podjęciu działań polegających na wdrażaniu indywidualnie dobranych elementów ochrony przeciwwybuchowej.

Zagadnienia omawiane podczas każdego szkolenia ATEX:

 • Definicja Wybuchu
 • Substancje Wybuchowe
 • Dyrektywa ATEX i wynikające z niej obowiązki pracodawcy
 • Certyfikacja ATEX
 • Wymagania dla urządzeń oraz systemów ochronnych stosowanych w strefach Ex
ATEX Szkolenie Wrocław 2017

ATEX Szkolenie Wrocław 2017

Szkolenie ATEX | Szkolenie Ex | Katowice Kraków Wrocław

Podczas wyznaczenia stref Ex uwzględnia się odpowiednią ich klasyfikację. Pracodawca jest też zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, jak również do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników pracujących w miejscach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe. Żeby wypełnić wszystkie te obowiązki w sposób rzetelny i dokładny, należy skorzystać z pomocy specjalistów. Brasa Sp. z o.o. zapewnia pełne wsparcie w zakresie kompleksowej ochrony przeciwwybuchowej. Szkolenia ATEX prowadzimy na obszarze miast Katowice, Kraków, Wrocław oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych jak również na terenie całej Polski. Krakowski Park Technologiczny oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszary na których działa wiele zakładów produkcyjnych z którymi współpracujemy i dla których organizowaliśmy szkolenia ATEX.

Bezpieczeństwo Wybuchowe wymaga poważnego i profesjonalnego podejścia. W związku z tym, pomimo że polskie prawo nie określa kwalifikacji osób, które mogą szkolić pracowników w tym zakresie, powinni to być trenerzy posiadający właściwe przygotowanie i szeroką wiedzę techniczną. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, szkolenie ATEX prowadzone będzie przez osoby posiadające certyfikaty kompetencji jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, osoby posiadające niezbędne doświadczenie w weryfikacji związanej z nią dokumentacji oraz inżynierów pożarnictwa. Nasi trenerzy szkolą różne grupy pracowników. Zresztą również zakres szkolenia ATEX każdorazowo zostaje dopasowany do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa, w zależności od tego na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni jego pracownicy. Dlatego też nie istnieje żaden wzorcowy program, który wykorzystujemy za każdym razem prowadząc szkolenia dla firm działających w rejonie Krakowa, Katowic, Wrocławia lub innej lokalizacji w Polsce. Wiele zależy od tego jaki rodzaj substancji palnych występuje na terenie zakładu i jakie mają one właściwości natomiast można określić obowiązkowe podstawy programowe.

Szkolenia obejmują następujące aspekty tematyki bezpieczeństwa wybuchowego:

 • Przepisy Przeciwpożarowe
 • Oceny Zagrożenia Wybuchem
 • Przepisy Techniczno-Budowlane
 • Przepisy Wykonawcze Kodeksu Pracy
 • Dyrektywy Europejskie
 • Normy Zharmonizowane

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817), odpowiedzialność za wymienione produkty ponoszą ich producenci, a także importerzy i dystrybutorzy. Producent powinien wystawić Deklarację Zgodności wskazującą, że dane urządzenie zostało poprawnie dobrane do pracy we wcześniej wyznaczonej strefie Ex. Jednak to przedsiębiorca, który je nabywa musi zwrócić uwagę czy faktycznie został wystawiony odpowiedni dokument, czy wybrane maszyny i urządzenia mogą bezpiecznie pracować w konkretnej strefie Ex oraz czy są właściwie eksploatowane, a także kontrolowane lub serwisowane. Układając program szkoleń, wiele uwagi poświęcamy bezpieczeństwu pracy i produkcji w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.

Szkolenia ATEX dla projektantów obiektów budowlanych prowadzone są przez: menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx), którzy uzyskali certyfikat kompetencji jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, inżynierów pożarnictwa oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za odbiory obiektów budowlanych, w których mogą występować strefy zagrożenia wybuchem.

Szczegółowy zakres szkolenia dostosowany jest każdorazowo do odpowiedniej kategorii obiektów i konkretnych wskazań Klienta. -Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ