STREFY EX

Dyrektywa ATEX oraz ATEX User nakładają na pracodawcę szereg wymagań, które zostały zaimplementowane w prawodawstwo polskie. Kadra naszych specjalistów pozwoli Państwu na dostosowanie obiektów i miejsc pracy do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Mając na względzie wymagania przepisów prawa polskiego oraz Dyrektywy Europejskie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej nasz zespół weryfikuje stan faktyczny w zakładach i instalacjach przemysłowych tak by wynik audytu w postaci raportu pozwolił prowadzącemu zakład zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w strefach EX, jednocześnie eliminując inwestycje nieuzasadnione z punktu widzenia wymagań ochrony przeciwwybuchowej.

STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM EX | SZKOLENIE EX

Pomimo postępu w zasadach wiedzy w zakresie sposobu i metodyki wyznaczania stref zagrożenia wybuchem (stref Ex), w tym metodologii wskazanej w aktualnych normach technicznych oraz standardach branżowych, nadal w tej materii jest wiele czynników niezdefiniowanych wprost w standardach technicznych, a które mają znaczenia w rzetelnym określeniu zasięgu i rodzaju stref zagrożenia wybuchem.

Nieuzasadnione zawyżenie zasięgu stref Ex może skutkować bezzasadnym wyposażeniem danej przestrzeni w urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz zastosowaniem środków bezpieczeństwa niepotwierdzonych zasadnością w warunkach faktycznych. Konsekwencją przeszacowania zasięgu i zawyżenia rodzaju strefy Ex zawsze dla przedsiębiorcy są niezasadne koszty mogące sięgać horrendalnych sum, co jest również sprzeczne z zasadami Dyrektywy ATEX User, gdzie jednym z czynników poddanych ocenie ryzyka wybuchu jest skutek ekonomiczny dla pracodawcy.

Sytuacją, która rodzi z kolei dla pracodawcy skutek w postaci niezapewnienia odpowiednich warunków bezpiecznej pracy jest niedoszacowanie zasięgu stref Ex lub pominięcie ich występowania. Stan taki rodzi konsekwencje prawne dla przedsiębiorcy, tak w przypadku kontroli odpowiednich organów jak również powoduje nieakceptowany poziom ryzyka wybuchu w zakładzie.

AUDYT STREFY EX

Nasz zespół przy pomocy narzędzi inżynieryjnych oraz na podstawie doświadczenia i zasad wiedzy techniczny odzwierciedlający obecny poziom wiedzy światowej zapewnią faktyczne oszacowanie zasięgu i rodzaju stref zagrożenia wybuchem na podstawie audytu w strefach Ex. Postawą rzetelnie przeprowadzonego audytu w strefach EX jest zespół specjalistów w tematyce ochrony przeciwwybuchowej, w tym inżynierowie pożarnictwa oraz specjaliści posiadający potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Masz wątpliwości w zakresie dotyczącym tematyki ochrony przeciwwybuchowej nasi specjaliści z pewnością na nie odpowiedzą. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ.