REPREZENTOWANIE PRZED ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PSP

Właściwy komendant Państwowej Straży Pożarnej uprawniony jest do kontrolowania obiektów budowlanych pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz w ramach zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych w obiekcie.

Niejednokrotnie kontrole prowadzone przez straż pożarną przynoszą konsekwencje w postaci zaleceń i obostrzeń dla prowadzących zakłady. Organy PSP uprawnione do kontroli w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości prowadzą postępowanie administracyjne, gdzie niejednokrotnie pracodawca musi udowodnić, iż stan faktyczny zakładu spełnia wymagania przepisów, w tym w sytuacjach niejednoznacznych interpretacji przepisów.

Zespół Brasa w pełni reprezentuje zakłady w czasie kontroli i postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwową Straż Pożarną, pozwalając na wykazanie zgodności z przepisami przeciwpożarowymi w sytuacjach spornych lub niejednoznacznie doprecyzowanych przez obowiązujące przepisy.

Osobami odpowiedzialnymi za reprezentowanie pracodawcy są inżynierowie pożarnictwa oraz czynni funkcjonariusze PSP, co w konsekwencji pozwala na uniknięcie zbędnych kosztów inwestycji oraz jest gwarantem rzetelnie prowadzonej usługi.