OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW


DATA: październik 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla obiektów stacji demontażu pojazdów.

ZAKRES: Nasza firma w związku ze zmianą Ustawy o odpadach opracowuje na terenie całej Polski operaty przeciwpożarowe wymagane dla podmiotów gospodarującymi odpadami palnymi, w związku z koniecznością uzyskania pozytywnego postanowienia właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Za nami kolejny operat, który został uzgodniony bez uwag właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. Nasze opracowanie pozwoliły uzyskać prowadzącemu przedsiębiorstwo wymagane postanowienie, uwzględniając konieczne wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczenie nakładów ekonomicznych przez zarządcę obiektów.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA POMIESZCZENIA AKUMULATORNI BATERII TRAKCYJNYCH WÓZKÓW JEZDNYCH


DATA: maj 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia akumulatorni baterii trakcyjnych wózków jezdnych. Pomieszczenie objęte opracowaniem znajduje się w obiektach Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

ZAKRES: Opracowana zagrożenia wybuchem została sporządzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.) oraz aktualnych norm technicznych w przedmiotowym zakresie.
W zakresie sporządzonej dokumentacji niezbędne było określenie wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu akumulatorni w celu rozrzedzenia stężenia wytwarzanego wodoru w trakcie ładowania baterii trakcyjnych, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość akumulatorów oraz istniejący system wentylacji. Dokument potwierdził wystarczający przepływ powietrza przy założeniach funkcjonowania pomieszczenia.
Ocena zagrożenia wybuchem stanowi wstęp do dalszej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym wymaganej aktami implementującymi Dyrektywy ATEX i ATEX User.

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA I OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM W ZAKŁADZIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ


DATA: maj 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie raportu bezpieczeństwa oraz oceny zagrożenia wybuchem dla amoniakalnej maszynowni chłodniczej wraz z powiązanymi instalacjami technologicznymi i użytkowymi w zakładzie przetwórstwa spożywczego.

ZAKRES: Sporządzone analizy obejmowały tzw. „Raport Bezpieczeństwa” dla przedmiotu opracowania, w którym na podstawie przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz możliwości technologicznych związanych ze stanem faktycznym instalacji określono obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dla istniejącej instalacji amoniakalnej oraz określenie nieobligatoryjnych wskazań pozwalających zapewnić akceptowalnych poziom bezpieczeństwa w przedmiocie opracowania.

Kolejnym etapem prac było dokonanie oceny zagrożenia wybuchem zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz aktualnymi normami technicznymi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa przy instalacjach amoniakalnych.

Analizy pozwolą prowadzącemu zakład na wdrożenie zasad bezpieczeństwa, jednocześnie pozwalając uniknąć „niepotrzebnych kosztów” inwestycji, które nie wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie.

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA ZAKŁADU Z MALARNIĄ PROSZKOWĄ ORAZ INSTALACJAMI POWIĄZANYMI


DATA: maj 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie pełnej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dla stanowisk pracy w zakładzie z malarnią proszkową oraz instalacjami powiązanymi

ZAKRES: Sporządzona dokumentacja obejmowała dokonanie oceny zagrożenia wybuchem dla:

- malarni proszkowej z linią technologiczną

- instalacji gazu ziemnego doprowadzającej paliwo do palników gazowych

- pomieszczenia nanoszenia powłok z udziałem rozcieńczalników na bazie acetonu

- prasy z wycinarką elementów stalowych, gdzie mogą tworzyć się palne pyły

- składowiska palnych gazów technicznych

Na podstawie dokonanej oceny zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu opracowany kompleksowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla stanowisk pracy, określający zasady bezpiecznej pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Opracowana dokumentacja posłuży również jako czynnik mający wpływ na określenie kosztów ubezpieczenia zakładu przed ubezpieczycielem.

OPINIA W SPRAWIE KONIECZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELA


DATA: kwiecień 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie opinii w sprawie koniecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych przez ubezpieczyciela.

ZAKRES: Opracowana dokumentacja pozwoliła inwestorowi uniknąć nieuzasadnionych kosztów zabezpieczeń przeciwpożarowych, których przyjęcie nie skutkowało adekwatną zmianą poziomu bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego w stosunku do możliwych kosztów inwestycji.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WZNIESIENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE W SĄSIEDZTWIE ZBIORNIKÓW LPG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE W ODLEGŁOŚCI 58 M OD PROJEKTOWANYCH ŚCIAN ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU.


DATA: luty 2018 r.

PRZEDMIOT: Analiza możliwości wzniesienia budynku użyteczności publicznej w Częstochowie w sąsiedztwie zbiorników LPG znajdujących się na sąsiedniej działce w odległości 58m od projektowanych ścian rozbudowywanego budynku.

ZAKRES: Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422 ze zm.) budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach szczególnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w tych przepisach. Do ww. uciążliwości zalicza się w szczególności szkodliwe promieniowanie.

W zakresie opracowanej dokumentacji udowodniono za pomocą specjalistycznych narzędzi analizy komputerowej możliwość rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej w odległościach, gdzie istnieje teoretyczna możliwość posadowienia budynku w granicach szkodliwego oddziaływania innych obiektów, w tym przypadku zbiorników z gazem płynnym stacji paliw.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA HALI PRODUKCYJNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


DATA: styczeń 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej

ZAKRES: Sporządzona dokumentacja obejmowała dokonanie oceny zagrożenia wybuchem dla:

- instalacji gazu ziemnego doprowadzającej medium do palników gazowych w obiekcie produkcyjnym

- składowiska gazów technicznych, w tym acetylenu

- użytkowania butli z palnymi gazami technicznymi na terenie hali produkcyjnej

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi podwali na dalszej analizy warunków ochrony przeciwwybuchowej w obiekcie.
Dokument został w pełni zaakceptowany przez właściwe organy administracji w przedmiocie opracowania.