RAPORT BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED WYBUCHEM DLA POMIESZCZENIA LAKIERNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POWIĄZANYMI


DATA: kwiecień 2019 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia lakierni wraz z pomieszczeniami magazynów cieczy palnych.

ZAKRES: Kolejne opracowanie w zakresie ochrony przed wybuchem za nami. Menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych opracowali raport bezpieczeństwa za zakładu branży zbrojeniowej. Raport miał na celu wskazanie zakresu dostosowania obiektu, instalacji i stanowisk pracy do wymagań Dyrektywy Atex User.

Znacznym utrudnieniem był stan istniejącego budynku, który nie spełniał wymagań Dyrektywy Atex User z roku 1999 r. Dzięki wiedzy inżynierskiej oraz doświadczeniu nasi inżynierowie wskazali odpowiednie warunki ochrony przed wybuchem z uwzględnieniem nienaruszalności warunków budowlanych.

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH DLA STACJI GAZU PŁYNNEGO


DATA: marzec 2019 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie analizy oddziaływania zbiornika LPG na stacji paliw płynnych i gazu płynnego usytuowanego w odległościach mniejszych niż wskazane w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych.

ZAKRES: Inżynierowie Brasa otrzymali niezwykle trudne zadanie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Prowadzący stację paliw chcąc rozbudować obiekt o zbiornik nadziemny gazu lpg musiał uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, z uwagi na niemożność spełnienia wymagań odległościowych sytuowanie zbiornika lpg od budynków użyteczności publicznej.

Nasi specjaliści za pomocą analiz numerycznych oraz uznanych zasad wiedzy technicznej udowodnili w sposób niebudzący wątpliwości, iż wskazane spodziewane usytuowanie nie pogarsza warunków bezpieczeństwa pożarowego, w tym dzięki zaproponowanym rozwiązaniom równoważących niezachowanie wymaganych odległości.

Dzięki naszej analizie inwestor mógł bez przeszkód przeprowadzić proces budowlany, w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA ZAKŁADU BRANŻY TYTONIOWEJ

DATA: luty 2019 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla linii technologicznej zakładu w branży tytoniowej wraz z przeprowadzeniem badania pyłu tytoniowego przez jednostkę notyfikowaną..

ZAKRES: Inżynierowie Brasa posiadający kwalifikacje Menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przeprowadzili ocenę ryzyka wybuchu na podstawie której został opracowany finalny dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla linii technologicznej związanej z obróbką tytoniu. Nasza firma zapewniła również pełną obsługę w zakresie niezbędnych badań właściwości wybuchowych pyłu tytoniowego w specjalistycznym laboratorium.

Dzięki wiedzy inżynierskiej oraz doborem właściwych norm technicznych pozwoliliśmy uniknąć znacznych kosztów modernizacji linii technologicznej dobierając rozwiązania organizacyjne w uzupełnieniu o system usuwania zalegającego pyłu.

Nasze opracowanie pozwoliło również na obniżenie stawki ubezpieczenia prowadzącemu zakład.

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE DYREKTYWY ATEX DLA UZBROJONYCH ZBIORNIKÓW ZE ŚRODKIEM NIEPALNYM


DATA: luty 2019 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie dokumentacji w zakresie Dyrektywy Atex, w tym oceny ryzyka zapłonu, instrukcji użytkowania oraz deklaracji zgodności dla zestawu zbiornika na środek niepalny wraz z oprzyrządowaniem elektrycznym i nieelektrycznym.

ZAKRES: Praca naszych inżynierów polegała na zapoznaniu się z dokumentacją zestawu urządzeń składającego się z przewodzących i nieprzewodzących elementów oraz urządzeń elektrycznych w rozumieniu Dyrektywy Atex, w tym projektem zestawu oraz wynikami badań materiałów.

Niezbędne było zlecenie dodatkowych badań oraz konsultacji w zakresie zastosowanych materiałów nieprzewodzących w specjalistycznym laboratorium badawczym.

Producent urządzeń eksportował nowy produkt do krajów UE. Dla zestawu opracowano ocenę ryzyka zapłonu zgodnie z aktualnymi normami oraz na podstawie jej wyników zaklasyfikowano zestaw do bezpiecznego użytkowania w odpowiedniej strefie zagrożenia wybuchem. Z uwagi na charakter urządzenia konieczne było szczególne doprecyzowanie instrukcji użytkowania, a finalnie wskazanie prawidłowego oznakowania zgodnie z przepisami nowego podejścia oraz opracowanie deklaracji zgodności potwierdzającej przeznaczenie zestawu i możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wynikiem naszych prac było zaakceptowanie produktu i jego dokumentacji przez kadrę techniczną naszych zachodnich sąsiadów oraz przede wszystkim terminowe wykonanie zlecenia przez naszych klientów.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W HUCIE STALI


DATA: luty 2019 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów na terenie huty stali.

ZAKRES:Nasi inżynierowie w uzgodnieniu z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowali oraz uzgodnili bez uwag operat przeciwpożarowy dla obiektów budowlanych i miejsc magazynowania poza budynkami na terenie huty stali w województwie Śląskim. Wyzwaniem dla naszej firmy był zastany stan faktyczny obiektów istniejących, które nie spełniały obecnie obowiązując przepisów techniczno-budowlanych. Jednak dzięki wiedzy eksperckiej wypracowano stan zgodności z przepisami przeciwpożarowymi jednocześnie nie narażając zarządcy obiektów na zbędne koszta i nieuzasadnione inwestycje.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW, W TYM NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


DATA: styczeń 2019 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu zbierania odpadów.

ZAKRES:Kolejny operat przeciwpożarowy, który wymagał szczególnej wiedzy oraz doświadczenia za nami. Inżynierowie Brasa zmierzyli się ze ścisłą zabudową oraz wielorakością zbieranych odpadów na terenie jednego z zakładów na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki naszej pracy prowadzący zakład mógł w istniejących budynkach oraz na terenie w ścisłej zabudowie przemysłowej zachować możliwość magazynowania dotychczasowych znacznych ilości odpadów, zachowując przy tym zgodność z przepisami przeciwpożarowymi.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW


DATA: październik 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla obiektów stacji demontażu pojazdów.

ZAKRES: Nasza firma w związku ze zmianą Ustawy o odpadach opracowuje na terenie całej Polski operaty przeciwpożarowe wymagane dla podmiotów gospodarującymi odpadami palnymi, w związku z koniecznością uzyskania pozytywnego postanowienia właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Za nami kolejny operat przeciwpożarowy uzgodniony bez uwag przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. Nasze opracowanie pozwoliły uzyskać prowadzącemu przedsiębiorstwo wymagane postanowienie, uwzględniając konieczne wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczenie nakładów ekonomicznych przez zarządcę obiektów.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA POMIESZCZENIA AKUMULATORNI BATERII TRAKCYJNYCH WÓZKÓW JEZDNYCH


DATA: maj 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia akumulatorni baterii trakcyjnych wózków jezdnych. Pomieszczenie objęte opracowaniem znajduje się w obiektach Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

ZAKRES: Opracowana ocena zagrożenia wybuchem została sporządzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.) oraz aktualnych norm technicznych w przedmiotowym zakresie. W zakresie sporządzonej dokumentacji niezbędne było określenie wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu akumulatorni w celu rozrzedzenia stężenia wytwarzanego wodoru w trakcie ładowania baterii trakcyjnych, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość akumulatorów oraz istniejący system wentylacji. Dokument potwierdził wystarczający przepływ powietrza przy założeniach funkcjonowania pomieszczenia.
Ocena zagrożenia wybuchem stanowi wstęp do dalszej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym wymaganej aktami implementującymi Dyrektywy ATEX i ATEX User.

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA I OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM W ZAKŁADZIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ

DATA: maj 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie raportu bezpieczeństwa oraz ocena zagrożenia wybuchem dla amoniakalnej maszynowni chłodniczej wraz z powiązanymi instalacjami technologicznymi i użytkowymi w zakładzie przetwórstwa spożywczego.

ZAKRES: Sporządzone analizy obejmowały tzw. „Raport Bezpieczeństwa” dla przedmiotu opracowania, w którym na podstawie przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz możliwości technologicznych związanych ze stanem faktycznym instalacji określono obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dla istniejącej instalacji amoniakalnej oraz określenie nieobligatoryjnych wskazań pozwalających zapewnić akceptowalnych poziom bezpieczeństwa w przedmiocie opracowania.

Kolejnym etapem prac było dokonanie oceny zagrożenia wybuchem zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz aktualnymi normami technicznymi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa przy instalacjach amoniakalnych.

Analizy pozwolą prowadzącemu zakład na wdrożenie zasad bezpieczeństwa, jednocześnie pozwalając uniknąć „niepotrzebnych kosztów” inwestycji, które nie wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie.

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA ZAKŁADU Z MALARNIĄ PROSZKOWĄ ORAZ INSTALACJAMI POWIĄZANYMI

DATA: maj 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie pełnej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dla stanowisk pracy w zakładzie z malarnią proszkową oraz instalacjami powiązanymi

ZAKRES: Sporządzona dokumentacja obejmowała dokonanie oceny zagrożenia wybuchem dla:

- malarni proszkowej z linią technologiczną

- instalacji gazu ziemnego doprowadzającej paliwo do palników gazowych

- pomieszczenia nanoszenia powłok z udziałem rozcieńczalników na bazie acetonu

- prasy z wycinarką elementów stalowych, gdzie mogą tworzyć się palne pyły

- składowiska palnych gazów technicznych

Na podstawie dokonanej oceny zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu zostaje opracowany kompleksowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla stanowisk pracy, określający zasady bezpiecznej pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Opracowana dokumentacja posłuży również jako czynnik mający wpływ na określenie kosztów ubezpieczenia zakładu przed ubezpieczycielem.

OPINIA W SPRAWIE KONIECZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

DATA: kwiecień 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie opinii w sprawie koniecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych przez ubezpieczyciela.

ZAKRES: Opracowana dokumentacja pozwoliła inwestorowi uniknąć nieuzasadnionych kosztów zabezpieczeń przeciwpożarowych, których przyjęcie nie skutkowało adekwatną zmianą poziomu bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego w stosunku do możliwych kosztów inwestycji.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WZNIESIENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE W SĄSIEDZTWIE ZBIORNIKÓW LPG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE W ODLEGŁOŚCI 58 M OD PROJEKTOWANYCH ŚCIAN ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU.


DATA: luty 2018 r.

PRZEDMIOT: Analiza możliwości wzniesienia budynku użyteczności publicznej w Częstochowie w sąsiedztwie zbiorników LPG znajdujących się na sąsiedniej działce w odległości 58m od projektowanych ścian rozbudowywanego budynku.

ZAKRES: Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422 ze zm.) budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach szczególnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w tych przepisach. Do ww. uciążliwości zalicza się w szczególności szkodliwe promieniowanie.

W zakresie opracowanej dokumentacji udowodniono za pomocą specjalistycznych narzędzi analizy komputerowej możliwość rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej w odległościach, gdzie istnieje teoretyczna możliwość posadowienia budynku w granicach szkodliwego oddziaływania innych obiektów, w tym przypadku zbiorników z gazem płynnym stacji paliw.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA HALI PRODUKCYJNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


DATA: styczeń 2018 r.

PRZEDMIOT: Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej

ZAKRES: Sporządzona dokumentacja obejmowała dokonanie oceny zagrożenia wybuchem dla:

- instalacji gazu ziemnego doprowadzającej medium do palników gazowych w obiekcie produkcyjnym

- składowiska gazów technicznych, w tym acetylenu

- użytkowania butli z palnymi gazami technicznymi na terenie hali produkcyjnej

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi podwali na dalszej analizy warunków ochrony przeciwwybuchowej w obiekcie.
Dokument został w pełni zaakceptowany przez właściwe organy administracji w przedmiocie opracowania.