DOSTOSOWANIE NAPEŁNIARKI DO CIECZY NA BAZIE ETANOLU (ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO RĄK) DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ


DATA: marzec 2020 r.

Bezpieczna praca urządzeń przeznaczonych do napełniania pojemników jednostkowych cieczami na bazie etanolu (płyn do dezynfekcji rąk) uwarunkowane jest przede wszystkim zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed wybuchem dla maszyny napełniającej oraz urządzeń powiązanych w związku z możliwością wytwarzania się mieszaniny wybuchowej par etanolu.

Inżynierowie Brasa w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za dostarczanie do szpitali i innych kluczowych placówek medycznych płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu zapewnili zgodność dwóch linii rozlewania cieczy mogących tworzyć atmosferę wybuchową z wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed wybuchem, w tym Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX) oraz Dyrektywą 1999/92/WE (ATEX User).

Zespół złożony m. in. z inżynierów pożarnictwa oraz osób posiadających certyfikat kompetencji jednostki notyfikowanej UE w zakresie ochrony przed wybuchem zapewnił dla linii rozlewniczych:

 • ocenę zagrożenia wybuchem
 • ocenę ryzyka wybuchu
 • dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • dobór systemów i instalacji bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą ATEX oraz ATEX User, w tym
 • dobór systemu detekcji
 • dobór rodzaju i wydajności wentylacji
 • sposób zblokowania poszczególnych systemów oraz instalacji elektrycznej
 • zastosowanie systemów technicznych i organizacyjnych na stanowiskach pracy
 • aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego
 • Realizacja pozwoliła na użytkowanie napełniarki do celów produkcji płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu w sposób pozwalający stwierdzić zgodność z Dyrektywą ATEX oraz ATEX User. Zastosowane rozwiązania pozwoliły spełnił wymagania prawodawstwa zharmonizowanego, przepisów przeciwpożarowych oraz ograniczyć koszta inwestora w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw. Zapraszamy do współpracy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  OPERATY PRZECIWPOŻAROWE DLA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW PALNYCH – ROK 2019


  DATA: grudzień 2019 r.

  Rok 2019 dla inżynierów Brasa przyniósł wiele wyzwań związanych z opracowaniem dokumentacji dla różnorodnych branż przemysłowych, w tym petrochemicznej, spożywczej, metalurgicznej oraz przemysłu zbrojeniowego.

  Upływający rok przyniósł duże zmiany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla przedsiębiorców posiadających miejsca magazynowania odpadów. Nasi inżynierowie odpowiadając na zmiany w prawie oraz potrzeby zakładów gospodarujących odpadami opracowali ponad 70 operat przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadami, w tym znanych firm i marek uznanych w Polsce i na świecie. Możemy również pochwalić się 100 % uzgodnieniem operatów z właściwymi komendantami Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju, w tym w zakresie wniosków, gdzie docelowym organem był właściwy miejscowo starosta/prezydent miasta oraz marszałek województwa.

  W ramach naszych usług oferujemy również kompleksowy zakres konsultacji merytorycznych w zakresie możliwości spełnienia wymagań przeciwpożarowych jeszcze przed rozpoczęciem prac nad operatem przeciwpożarowym.

  Niejednokrotnie opracowanie i wdrożenie operatu przeciwpożarowego związane jest z koniecznością uzupełnienia lub opracowania od podstaw dokumentacji związanej z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach zakładu, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem lub systemu szkoleń dla pracowników. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin złożenia odpowiednich wniosków przez prowadzących zakłady do starostów/prezydentów lub marszałków województwa liczymy, że nasza wiedza i doświadczenie pozwolą w pełni uzgodnić wymagania bezpieczeństwa w związku z możliwością magazynowania odpadów palnych.

  RAPORT BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED WYBUCHEM DLA POMIESZCZENIA LAKIERNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POWIĄZANYMI


  DATA: kwiecień 2019 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia lakierni wraz z pomieszczeniami magazynów cieczy palnych.

  ZAKRES: Kolejne opracowanie w zakresie ochrony przed wybuchem za nami. Menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych opracowali raport bezpieczeństwa za zakładu branży zbrojeniowej. Raport miał na celu wskazanie zakresu dostosowania obiektu, instalacji i stanowisk pracy do wymagań Dyrektywy Atex User.

  Znacznym utrudnieniem był stan istniejącego budynku, który nie spełniał wymagań Dyrektywy Atex User z roku 1999 r. Dzięki wiedzy inżynierskiej oraz doświadczeniu nasi inżynierowie wskazali odpowiednie warunki ochrony przed wybuchem z uwzględnieniem nienaruszalności warunków budowlanych.

  ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH DLA STACJI GAZU PŁYNNEGO


  DATA: marzec 2019 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie analizy oddziaływania zbiornika LPG na stacji paliw płynnych i gazu płynnego usytuowanego w odległościach mniejszych niż wskazane w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych.

  ZAKRES: Inżynierowie Brasa otrzymali niezwykle trudne zadanie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Prowadzący stację paliw chcąc rozbudować obiekt o zbiornik nadziemny gazu lpg musiał uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, z uwagi na niemożność spełnienia wymagań odległościowych sytuowanie zbiornika lpg od budynków użyteczności publicznej.

  Nasi specjaliści za pomocą analiz numerycznych oraz uznanych zasad wiedzy technicznej udowodnili w sposób niebudzący wątpliwości, iż wskazane spodziewane usytuowanie nie pogarsza warunków bezpieczeństwa pożarowego, w tym dzięki zaproponowanym rozwiązaniom równoważących niezachowanie wymaganych odległości.

  Dzięki naszej analizie inwestor mógł bez przeszkód przeprowadzić proces budowlany, w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej.

  DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA ZAKŁADU BRANŻY TYTONIOWEJ

  DATA: luty 2019 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla linii technologicznej zakładu w branży tytoniowej wraz z przeprowadzeniem badania pyłu tytoniowego przez jednostkę notyfikowaną..

  ZAKRES: Inżynierowie Brasa posiadający kwalifikacje Menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przeprowadzili ocenę ryzyka wybuchu na podstawie której został opracowany finalny dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla linii technologicznej związanej z obróbką tytoniu. Nasza firma zapewniła również pełną obsługę w zakresie niezbędnych badań właściwości wybuchowych pyłu tytoniowego w specjalistycznym laboratorium.

  Dzięki wiedzy inżynierskiej oraz doborem właściwych norm technicznych pozwoliliśmy uniknąć znacznych kosztów modernizacji linii technologicznej dobierając rozwiązania organizacyjne w uzupełnieniu o system usuwania zalegającego pyłu.

  Nasze opracowanie pozwoliło również na obniżenie stawki ubezpieczenia prowadzącemu zakład.

  DOKUMENTACJA W ZAKRESIE DYREKTYWY ATEX DLA UZBROJONYCH ZBIORNIKÓW ZE ŚRODKIEM NIEPALNYM


  DATA: luty 2019 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie dokumentacji w zakresie Dyrektywy Atex, w tym oceny ryzyka zapłonu, instrukcji użytkowania oraz deklaracji zgodności dla zestawu zbiornika na środek niepalny wraz z oprzyrządowaniem elektrycznym i nieelektrycznym.

  ZAKRES: Praca naszych inżynierów polegała na zapoznaniu się z dokumentacją zestawu urządzeń składającego się z przewodzących i nieprzewodzących elementów oraz urządzeń elektrycznych w rozumieniu Dyrektywy Atex, w tym projektem zestawu oraz wynikami badań materiałów.

  Niezbędne było zlecenie dodatkowych badań oraz konsultacji w zakresie zastosowanych materiałów nieprzewodzących w specjalistycznym laboratorium badawczym.

  Producent urządzeń eksportował nowy produkt do krajów UE. Dla zestawu opracowano ocenę ryzyka zapłonu zgodnie z aktualnymi normami oraz na podstawie jej wyników zaklasyfikowano zestaw do bezpiecznego użytkowania w odpowiedniej strefie zagrożenia wybuchem. Z uwagi na charakter urządzenia konieczne było szczególne doprecyzowanie instrukcji użytkowania, a finalnie wskazanie prawidłowego oznakowania zgodnie z przepisami nowego podejścia oraz opracowanie deklaracji zgodności potwierdzającej przeznaczenie zestawu i możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

  Wynikiem naszych prac było zaakceptowanie produktu i jego dokumentacji przez kadrę techniczną naszych zachodnich sąsiadów oraz przede wszystkim terminowe wykonanie zlecenia przez naszych klientów.

  OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W HUCIE STALI


  DATA: luty 2019 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów na terenie huty stali.

  ZAKRES:Nasi inżynierowie w uzgodnieniu z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowali oraz uzgodnili bez uwag operat przeciwpożarowy dla obiektów budowlanych i miejsc magazynowania poza budynkami na terenie huty stali w województwie Śląskim. Wyzwaniem dla naszej firmy był zastany stan faktyczny obiektów istniejących, które nie spełniały obecnie obowiązując przepisów techniczno-budowlanych. Jednak dzięki wiedzy eksperckiej wypracowano stan zgodności z przepisami przeciwpożarowymi jednocześnie nie narażając zarządcy obiektów na zbędne koszta i nieuzasadnione inwestycje.

  OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW, W TYM NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


  DATA: styczeń 2019 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu zbierania odpadów.

  ZAKRES:Kolejny operat przeciwpożarowy, który wymagał szczególnej wiedzy oraz doświadczenia za nami. Inżynierowie Brasa zmierzyli się ze ścisłą zabudową oraz wielorakością zbieranych odpadów na terenie jednego z zakładów na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki naszej pracy prowadzący zakład mógł w istniejących budynkach oraz na terenie w ścisłej zabudowie przemysłowej zachować możliwość magazynowania dotychczasowych znacznych ilości odpadów, zachowując przy tym zgodność z przepisami przeciwpożarowymi.

  OPERAT PRZECIWPOŻAROWY DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW


  DATA: październik 2018 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie oraz uzgodnienie bez uwag operatu przeciwpożarowego dla obiektów stacji demontażu pojazdów.

  ZAKRES: Nasza firma w związku ze zmianą Ustawy o odpadach opracowuje na terenie całej Polski operaty przeciwpożarowe wymagane dla podmiotów gospodarującymi odpadami palnymi, w związku z koniecznością uzyskania pozytywnego postanowienia właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Za nami kolejny operat przeciwpożarowy uzgodniony bez uwag przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. Nasze opracowanie pozwoliły uzyskać prowadzącemu przedsiębiorstwo wymagane postanowienie, uwzględniając konieczne wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczenie nakładów ekonomicznych przez zarządcę obiektów.

  OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA POMIESZCZENIA AKUMULATORNI BATERII TRAKCYJNYCH WÓZKÓW JEZDNYCH


  DATA: maj 2018 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia akumulatorni baterii trakcyjnych wózków jezdnych. Pomieszczenie objęte opracowaniem znajduje się w obiektach Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

  ZAKRES: Opracowana ocena zagrożenia wybuchem została sporządzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.) oraz aktualnych norm technicznych w przedmiotowym zakresie. W zakresie sporządzonej dokumentacji niezbędne było określenie wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu akumulatorni w celu rozrzedzenia stężenia wytwarzanego wodoru w trakcie ładowania baterii trakcyjnych, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość akumulatorów oraz istniejący system wentylacji. Dokument potwierdził wystarczający przepływ powietrza przy założeniach funkcjonowania pomieszczenia.
  Ocena zagrożenia wybuchem stanowi wstęp do dalszej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym wymaganej aktami implementującymi Dyrektywy ATEX i ATEX User.

  RAPORT BEZPIECZEŃSTWA I OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM W ZAKŁADZIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ

  DATA: maj 2018 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie raportu bezpieczeństwa oraz ocena zagrożenia wybuchem dla amoniakalnej maszynowni chłodniczej wraz z powiązanymi instalacjami technologicznymi i użytkowymi w zakładzie przetwórstwa spożywczego.

  ZAKRES: Sporządzone analizy obejmowały tzw. „Raport Bezpieczeństwa” dla przedmiotu opracowania, w którym na podstawie przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz możliwości technologicznych związanych ze stanem faktycznym instalacji określono obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dla istniejącej instalacji amoniakalnej oraz określenie nieobligatoryjnych wskazań pozwalających zapewnić akceptowalnych poziom bezpieczeństwa w przedmiocie opracowania.

  Kolejnym etapem prac było dokonanie oceny zagrożenia wybuchem zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz aktualnymi normami technicznymi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa przy instalacjach amoniakalnych.

  Analizy pozwolą prowadzącemu zakład na wdrożenie zasad bezpieczeństwa, jednocześnie pozwalając uniknąć „niepotrzebnych kosztów” inwestycji, które nie wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie.

  DOKUMENTACJA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA ZAKŁADU Z MALARNIĄ PROSZKOWĄ ORAZ INSTALACJAMI POWIĄZANYMI

  DATA: maj 2018 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie pełnej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dla stanowisk pracy w zakładzie z malarnią proszkową oraz instalacjami powiązanymi

  ZAKRES: Sporządzona dokumentacja obejmowała dokonanie oceny zagrożenia wybuchem dla:

  - malarni proszkowej z linią technologiczną

  - instalacji gazu ziemnego doprowadzającej paliwo do palników gazowych

  - pomieszczenia nanoszenia powłok z udziałem rozcieńczalników na bazie acetonu

  - prasy z wycinarką elementów stalowych, gdzie mogą tworzyć się palne pyły

  - składowiska palnych gazów technicznych

  Na podstawie dokonanej oceny zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu zostaje opracowany kompleksowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla stanowisk pracy, określający zasady bezpiecznej pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

  Opracowana dokumentacja posłuży również jako czynnik mający wpływ na określenie kosztów ubezpieczenia zakładu przed ubezpieczycielem.

  OPINIA W SPRAWIE KONIECZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

  DATA: kwiecień 2018 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie opinii w sprawie koniecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych przez ubezpieczyciela.

  ZAKRES: Opracowana dokumentacja pozwoliła inwestorowi uniknąć nieuzasadnionych kosztów zabezpieczeń przeciwpożarowych, których przyjęcie nie skutkowało adekwatną zmianą poziomu bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego w stosunku do możliwych kosztów inwestycji.

  ANALIZA MOŻLIWOŚCI WZNIESIENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE W SĄSIEDZTWIE ZBIORNIKÓW LPG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE W ODLEGŁOŚCI 58 M OD PROJEKTOWANYCH ŚCIAN ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU.


  DATA: luty 2018 r.

  PRZEDMIOT: Analiza możliwości wzniesienia budynku użyteczności publicznej w Częstochowie w sąsiedztwie zbiorników LPG znajdujących się na sąsiedniej działce w odległości 58m od projektowanych ścian rozbudowywanego budynku.

  ZAKRES: Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422 ze zm.) budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach szczególnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w tych przepisach. Do ww. uciążliwości zalicza się w szczególności szkodliwe promieniowanie.

  W zakresie opracowanej dokumentacji udowodniono za pomocą specjalistycznych narzędzi analizy komputerowej możliwość rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej w odległościach, gdzie istnieje teoretyczna możliwość posadowienia budynku w granicach szkodliwego oddziaływania innych obiektów, w tym przypadku zbiorników z gazem płynnym stacji paliw.

  OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA HALI PRODUKCYJNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


  DATA: styczeń 2018 r.

  PRZEDMIOT: Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej

  ZAKRES: Sporządzona dokumentacja obejmowała dokonanie oceny zagrożenia wybuchem dla:

  - instalacji gazu ziemnego doprowadzającej medium do palników gazowych w obiekcie produkcyjnym

  - składowiska gazów technicznych, w tym acetylenu

  - użytkowania butli z palnymi gazami technicznymi na terenie hali produkcyjnej

  Ocena zagrożenia wybuchem stanowi podwali na dalszej analizy warunków ochrony przeciwwybuchowej w obiekcie.
  Dokument został w pełni zaakceptowany przez właściwe organy administracji w przedmiocie opracowania.