OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem opracowywana jest zgodnie z aktualnymi przepisami oraz najbardziej aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, w tym Polskimi i zagranicznymi normami i standardami technicznymi. Każde opracowanie sporządzane jest z zachowaniem najwyższej rzetelności, zawsze przez dwóch specjalistów, w tym inżyniera pożarnictwa oraz menadżera bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Oceny sporządzamy dla obiektów użytkowanych jak i do celów projektów na etapie budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania.

Ocena Ryzyka Wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu wymagana Dyrektywami ATEX , ATEX Users oraz przepisami krajowymi jest niezbędnym elementem do określenia odpowiednich wymagań ochrony przed wybuchem. Jedynie rzetelnie wykonana ocena ryzyka wybuchu pozwoli Państwu na dobór środków bezpieczeństwa dla miejsc pracy, gdzie występuje zagrożenie wybuchem,\ jednocześnie pozwoli zaoszczędzić niepotrzebne wydatki związane z nierzetelnością podobnych dokumentów. Każda dokonana przez naszych ekspertów analiza i ocena ryzyka wybuchem może zostać opracowana przy użyciu narzędzia inżynierskiego jakim jest oprogramowanie Ex AWZ.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Na podstawie oceny zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawierający:

  • 1. opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w Dyrektywach ATEX i ATEX Users oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu
  • 2. terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych
  • 3. określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy
  • a. środków ochronnych, o których mowa w pkt. 1
  • b. zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy
  • c. celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania
Każde opracowanie sporządzane jest z zachowaniem najwyższej rzetelności, zawsze przez dwch specjalistów, w tym inżyniera pożarnictwa oraz menadżera bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Oceny sporządzamy dla obiektów użytkowanych jak i do celów projektów na etapie budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania.

Audyty ATEX | Strefy Ex

Audyt ATEX - Dyrektywy ATEX oraz ATEX Users nakładają na pracodawcę szereg wymagań, które zostały zaimplementowane w prawodawstwo polskie. Kadra naszych specjalistów pozwoli Państwu na dostosowanie obiektów i miejsc pracy do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.