OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

USŁUGI PPOŻ

Usługi PPOŻ świadczymy w całej Polsce, natomiast główny obszar działania firmy jest na terenie takich miast jak Kraków, Katowice, Wrocław oraz całego województwa małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Powodów, dla których przedsiębiorcy powinni korzystać z usług PPOŻ jest sporo. Przede wszystkim pracodawca ma dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz użytkowników obiektu budowlanego. Jako właściciel lub użytkownik obiektu zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy jej zresztą wiele przepisów, o których jest mowa w rozmaitych ustawach oraz rozporządzeniach. Jeśli nie są one przestrzegane, wówczas pracodawca może spodziewać się sankcji prawnych, ale musi również zdawać sobie sprawę z tego, że naraża na zniszczenie budynek zakładu wraz z jego wyposażeniem. Najskuteczniejszym sposobem na to, aby upewnić się, że zastosowane zostały wszystkie niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej, jest skorzystanie z pomocy specjalistów.

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ prowadzone są w formie wybranej przez klienta, jednakże z uwzględnieniem faktycznych potrzeb użytkowników obiektów. Szkolenia prowadzone są przez inżynierów pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem najwyższych standardów. Uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia o wypełnieniu obowiązku „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”, o którym mowa w art. 4. ust. 1. pkt. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. dz. u. 2016., poz. 191., ze zm./. Z uwagi na indywidualne podejście do każdego klienta, zakres tematyczny i program szkolenia zawsze jest indywidualnie ustalany i dostosowany do charakteru pracy osób szkolonych.


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być sporządzana dla obiektów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /dz. u. 2010., nr 109., poz 719./. Opracowane przez nasz zespół instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w pełni wypełniają obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i zasady wiedzy technicznej oraz odzwierciedlają faktyczne warunki ochrony przeciwpożarowej w obiektach. Żeby zagwarantować najwyższą rzetelność naszych opracowań każda instrukcja sporządzana jest przez dwóch niezależnych inżynierów pożarnictwa, w tym opracowującego oraz sprawdzającego

Opinie PPOŻ

Opinie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynierów poszczególnych branż czy też menadżerów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego są rzeczą niezbędną w postępowaniach przed organami administracji. Niejednokrotnie przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są niejednoznaczne i interpretacyjne. Opinie, które opracowujemy są sporządzone przez fachowców w swoich dziedzinach, bardzo często w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne, w przypadku braku polskiego prawodawstwa

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów

Art. 2091 Kodeksu pracy nałożył na pracodawców obowiązek wyznaczenia pracowników do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Pracownicy wyznaczeni do takich działań powinni znać swoje obowiązki i posiadać odpowiednie umiejętności. Szkolenie w tym zakresie prowadzone są przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych oraz specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia praktyczne w zakresie ewakuacji z obiektów

Właściciele lub zarządcy obiektów wymienionych w § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zobligowani są do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pomogą Państwu w sposób rzetelny przeprowadzić ewakuację, w tym dopełnić niezbędnych formalności z odpowiednimi organami Państwowej Straży Pożarnej. Prowadząc ćwiczenia staramy się zaadaptować jak najwięcej scenariuszy możliwych zdarzeń, w tym zadymienie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oraz praktyczne użycie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

Szkolenia praktyczne z użyciem gaśnic i hydrantów

W każdym z prowadzonych przez nas szkoleń, dopuszcza się rozszerzenie zajęć praktycznych o szkolenie z użyciem gaśnic i hydrantów. Nasza kadra wychodzi z założenia, że tylko praktyczne użycie sprzętu gaśniczego lub urządzeń przeciwpożarowych w czasie szkolenia, daje gwarancje, że odpowiednia reakcja pracowników uniemożliwi rozwój pożaru i starty materialne dla zarządcy obiektu. Szkolenia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Audyty w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych

Obowiązkiem faktycznie władającego obiektem bądź częścią obiektu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • zapewnić serwis urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Z racji mnogości przepisów przeciwpożarowych oraz przenikania się przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej z treścią wielu ustaw i rozporządzeń, zapoznanie się z nimi jest bardzo trudne. Kadra, która prowadzi audyty bezpieczeństwa dla Państwa to inżynierowie pożarnictwa, menadżerowie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz praktycy prowadzący czynności kontrolno-rozpoznawcze dla organów Państwowej Straży Pożarnej. Efektem raportów z audytów jest pewność, że żaden wymóg prawa nie zostanie pominięty w Państwa zakładzie.


Pomiary oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jako urządzenia przeciwpożarowe podlega obowiązkowym przeglądom nie rzadziej niż raz do roku, w tym pomiarom natężenia oświetlenia w punktach wyznaczonych w Polskich Normach. Pomiary wykonujemy w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz zasady wiedzy technicznej, w tym aktualne Polskie Normy.

Serwis Techniczny Gaśnic

Zapewniamy pełen serwis gaśnic - w tym obowiązkowy coroczny przegląd techniczny i konserwację. Wszystkie sprawdzone gaśnice zaopatrzone są w wymagane kontrolki sprawdzające

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne podlegają obowiązkowym rokrocznym przeglądom technicznym i konserwacji. Wymagany przegląd techniczny powinien zawierać między innymi informację nt. ciśnienia i wydajności hydrantu. Tylko sprawne hydranty mogą być gwarantem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Uzgadnianie projektów budowlanych zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz aktami wykonawczymi do Ustawy. Urządzenia i systemy wskazane w § 2. ust. 1. pkt. 9. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /dz. u. 2010., nr 109., poz 719./. powinny zostać wykonane zgodnie z projektem który uzgadnia rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i realizowane na podstawie rozporządzeń wykonawczych do Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej