OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Przepisy przeciwpożarowe § 37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.) nakłada na faktycznie władającego obiektem obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem. Dokument ten pozwala na określenie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem, wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w wyznaczonych strefach Ex, wskazanie możliwych źródeł zapłonu oraz oszacowanie przyrostu ciśnienia związanego z potencjalnym wybuchem – tu wskazując czy pomieszczenie kwalifikuje się jako zagrożone wybuchem.

Ocena Zagrożenia Wybuchem Katowice, Kraków, Wrocław

Ocena zagrożenia wybuchem pozwala nie tylko ustanowić podwaliny pod dalsze określenie bezpiecznych warunków procesu i pracy w zakładzie, ale również pozwala uniknąć pracodawcy lub inwestorowi nieuzasadnionych kosztów inwestycji. Mamy pewność, że rzetelne opracowanie oceny zagrożenia wybuchem stanowi podstawę do prawidłowej oceny ryzyka wybuchu wymaganej Dyrektywami ATEX i ATEX User. Ocena ryzyka wybuchu uwzględnia wszelkie czynniki mogące wpływać na zagrożenie wybuchem, w tym środki techniczne, technologiczne, zabezpieczające i organizacyjne, w tym inwentaryzację urządzeń w rozumieniu przepisów implementujących Dyrektywę ATEX. Wykonujemy kompleksowe oceny ryzyka zagrożenia wybuchem na obszarze aglomeracji oraz miast Katowice, Kraków, Wrocław.

Ocena Ryzyka Wybuchu

Jesteśmy przekonani, że wynik oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka wybuchu uzależniony jest przede wszystkim od rzetelności inżynierów opracowujących dokumentację, dlatego nasze opracowania sporządzane są przez zespół ekspertów, w tym posiadających potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, posiadających wykształcenie techniczne kierunkowe oraz niezbędne doświadczenie w tej tematyce. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ