OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Przepisy przeciwpożarowe § 37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.) nakłada na faktycznie władającego obiektem obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem. Dokument ten pozwala na określenie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem, wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w wyznaczonych strefach Ex, wskazanie możliwych źródeł zapłonu oraz oszacowanie przyrostu ciśnienia związanego z potencjalnym wybuchem – tu wskazując czy pomieszczenie kwalifikuje się jako zagrożone wybuchem.

 
 

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi podstawę do prawidłowej oceny ryzyka wybuchu wymaganej Dyrektywami ATEX i ATEX. Ocena zagrożenia wybuchem pozwala nie tylko ustanowić podwaliny pod dalsze określenie bezpiecznych warunków procesu i pracy w zakładzie, ale również pozwala uniknąć pracodawcy lub inwestorowi nieuzasadnionych kosztów inwestycji. Oferujemy rzetelne i kompleksowe opracowanie oceny zagrożenia wybuchem na terenie całego kraju, natomiast głównie świadczymy usługi na obszarze miast Katowice, Kraków, Wrocław.


OCENA RYZYKA WYBUCHU

Ocena ryzyka wybuchu uwzględnia wszelkie czynniki mogące wpływać na zagrożenie wybuchem, w tym środki techniczne, technologiczne, zabezpieczające i organizacyjne, w tym inwentaryzację urządzeń w rozumieniu przepisów implementujących Dyrektywę ATEX. Jesteśmy przekonani, że wynik oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka wybuchu uzależniony jest przede wszystkim od rzetelności inżynierów opracowujących dokumentację, dlatego nasze opracowania sporządzane są przez zespół ekspertów, w tym posiadających potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, posiadających wykształcenie techniczne kierunkowe oraz niezbędne doświadczenie w tej tematyce. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ