Konferencja „ Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” – Piaseczno, grudzień 2019 r.

Konferencja „ Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” – Piaseczno, grudzień 2019 r.

Inżynierowie firmy Brasa we współpracy z firmą Dacpol poprowadzili prelekcję związane z ochroną przeciwwybuchową dla uczestników przedmiotowej dwudniowej konferencji w Piasecznie. W ramach tematów poruszonych przez naszych specjalistów omówiono:

  • Ocena zagrożenia wybuchem w kontekście wymagań Dyrektywy Atex User
  • Metodyka szacowania pomieszczeń zagrożonych wybucham
  • Szacowanie spodziewanego przyrostu ciśnienia podczas wybuchu atmosfery wybuchowej na podstawie studium przypadku – WARSZTATY
  • Klasyfikacja zakładu pod względem kwalifikacji do zakładu zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – STUDIUM PRZYPADKU
  • Znakowanie urządzeń zgodnie z Dyrektywą ATEX

Z uwagi na przedstawione tematy oraz problemy przedstawione przez uczestników, prelekcję bardzo często odbiegały od zaznaczonej tematyki, a ukierunkowywały w stronę przedstawionych problemów przez przedstawicieli zakładów. Konferencja prowadzona była w formie szkolenia, po którym uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań:

  • pkt. 1.1. Załącznika II do Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie wybuchowych (XV. dyrektywa szczegółowa rozumieniu art. 16. ust. 1. dyrektywy 89/391/EWG)
  • § 9. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosferze wybuchowej (Dz. U. 2010., nr 138., poz. 931.)
  • Prelekcję w imieniu firmy Brasa poprowadzili inżynierowie pożarnictwa oraz menedżerowie MEx Krzysztof Piątek i Paweł Obważanek.