INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO | INSTRUKCJE PPOŻ

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument opracowany dla budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109., poz. 719). Zgodnie z przepisami wymóg posiadania takiej instrukcji obowiązuje przez cały czas użytkowania budynku. Właściciel lub osoba faktycznie władająca obiektem powinna zadbać o sporządzenie stosownego dokumentu, który będzie zgodny z wymogami przepisów przeciwpożarowych. Gwarantujemy, że opracowany dokument będzie uwzględniał wszystkie aktualne przepisy przeciwpożarowe, zasady wiedzy technicznej oraz faktyczne warunki ochrony PPOŻ.

SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Katowice, Kraków, Wrocław

Sporządzanie Instrukcji PPOŻ jest realizowane wyłącznie przez osoby posiadające do tego wymagane uprawnienia i kwalifikacje, inżynierów pożarnictwa i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Świadczymy usługi dla Firm na terenie całej Polski, natomiast najczęściej na obszarze miast Katowice, Kraków, Wrocław.

 
 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wytycznymi wymienionego wyżej rozporządzenia zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej
 • określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia
 • zadania i obowiązki użytkowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • niezwykle istotne plany obiektów budowlanych

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązkowo dotyczy wszystkich obiektów budowlanych lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe przeznaczonych do wykonywania funkcji:

 • użyteczności publicznej / zamieszkania zbiorowego / produkcyjnych / magazynowych / inwentarskich

NIE DOTYCZY OBIEKTÓW:

 • o kubaturze brutto budynku lub odrębnej strefy pożarowej budynku nieprzekraczającej 1000 m3 lub
 • o kubaturze brutto budynku lub odrębnej strefy pożarowej budynku nieprzekręcającej 1500 m3 – w przypadku budynków inwentarskich
 • o powierzchni strefy pożarowej nieprzekraczającej 1000 m2 – w przypadku obiektów innych niż budynek
 • Z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w Instrukcji PPOŻ. ze stanem faktycznym, niezwykle istotne jest rzetelne podejście do tematyki oraz doświadczenie w sporządzaniu instrukcji oraz procesem administracyjnym prowadzonym przez Państwową Straż Pożarną, w tym prowadzonych kontrolach obiektów przez strażaków. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego realizowane są przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i naszym zdaniem nieodzowne doświadczenia, w szczególności kadra naszych inżynierów pożarnictwa pozwoli być pewnym rzetelności dokumentacji, zarówno w odniesieniu do wdrożenia zapisów instrukcji w funkcjonowanie obiektów, jak również w czasie jej analizy podczas kontroli właściwych Organów oraz po zdarzeniach pożarowych. Zapraszamy Do Kontaktu / Zapytania przez FORMULARZ


  AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

  Aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 2 lata. Jest to również konieczne zawsze wtedy, gdy zmianie ulega sposób użytkowania obiektu lub proces technologiczny i nie pozostaje to bez wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej. Brasa Sp. z o.o. zajmuje się dokonywaniem tego rodzaju aktualizacji. Obsługujemy różne przedsiębiorstwa i podmioty z Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz całego województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, jak również w całej Polsce dla których wykonywaliśmy dedykowane Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Zapewniamy klientom profesjonalizm, rzetelność i korzystne ceny.

  INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

  Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w sporządzaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym przedmiotem naszych opracowań jest:

  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Biura I Pomieszczeń Biurowych
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków Produkcyjnych
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków Magazynowych
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Stacji Paliw
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Stacji LPG
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego W Szkole
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego W Przedszkolu
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Hotelu
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Dla Składowisk Odpadów

  INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO, BIUR ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

  Rozwój usług przyniósł konieczność zagospodarowywania praktycznie każdej wolnej przestrzeni w budynkach biurowych na potrzeby prowadzonej działalności, w tym wzrost stanowisk pracy i osób pracujących na jednej powierzchni. Niejednokrotnie na jednej kondygnacji budynku pracuje kilkaset osób, którzy bardzo często wykonują obowiązki dla różnych pracodawców. Stan ten może powodować utrudnienia w ewakuacji ludzi oraz braki organizacyjne wśród osób pracujących w pomieszczeniach biur. Szczególnie problem ten dotyka przestrzeni biurowych open-space, gdzie brak jest wymagań stawianych drogach ewakuacyjnym w pomieszczeniach, gdzie może przebywać kilkaset pracowników.

  Pomimo znacznej ilości różnych pracodawców to na zarządcy budynku spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji dostosowanych do sposobu użytkowania obiektu, w tym sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która wskaże obowiązki osób wykonujących prace na danej powierzchni budynku. Nasi inżynierowie dzięki wiedzy i doświadczeniu sporządzają instrukcję PPOŻ. biorąc pod uwagę wszystkie konieczne czynniki determinujące ewakuację, w tym konieczność współpracy pomiędzy różnymi pracodawcami oraz zastosowane systemy bezpieczeństwa, takie jak system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz konieczność uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych.

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH

  Charakter użytkowania budynków produkcyjnych i magazynowych stwarza najczęściej dużo większe zagrożenie pożarowe niż inny sposób użytkowania obiektów budowlanych. Procesy przemysłowe oraz niejednokrotnie używanie ognia otwartego powoduje bardziej rygorystyczne niż w innych rodzajach obiektów warunki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej. Elementem obowiązkowym w określeniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego jest zgodna z przepisami i zasadami wiedzy w tej materii instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

  Instrukcje PPOŻ. określają sposoby zabezpieczenia procesów przemysłowych, warunków magazynowania, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz zasady reagowania na zdarzenie pożarowe oraz prowadzenia ewakuacji.Musimy zdawać sobie sprawę z tego pożar obiektu wiąże się w przypadku budynków produkcyjnych i magazynowych z ogromnym i stratami materialnymi oraz przerwą w produkcji. Nasi inżynierowie poza ograniczeniem ryzyka pożaru w związku z rzetelną instrukcją PPOŻ. zapewniają swoją wiedzą i doświadczeniem, że w przypadku zdarzeń pożarowych nasze opracowania pozwolą wypłacić ubezpieczenie związane ze stratami w przedsiębiorstwie.

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO STACJI PALIW I STACJI LPG

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem niezbędnym dla każdej stacji paliw płynnych oraz stacji LPG. W przypadku tego typu obiektów dokument ten jest zawsze wymagany bez względu na wielkość stacji, w tym bez znaczenia ma wielkość zbiorników, budynków lub ilość dystrybutorów. Wymóg sporządzenia instrukcji PPOŻ. jest rzeczą nieodzowną z uwagi na występowanie na terenie stacji paliw i stacji LPG stref zagrożenia wybuchem.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa wymagania bezpieczeństwa dla tego typu obiektów, w tym na etapie odbioru obiektów, zmian budowlanych i technologicznych ale również w każdym czasie użytkowania tego typu obiektów. Nasi doświadczeni inżynierowie, w tym funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mający doświadczenie w prowadzeniu kontroli pozwolą zapewnić instrukcję PPOŻ. dostosowaną dla danego obiektu stacji, co daje nam pewność, że na każdym etapie funkcjonowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będzie ona zgodna z przepisami i zasadami wiedzy. Nasze doświadczenie i wiedza stanowią pewnik, że jej analiza przez straż pożarną lub ubezpieczyciela po zdarzeniach pożarowych potwierdzi jej poprawność, co pozwoli uniknąć sankcji przez kontrolowanego lub nie utrudni wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających pod opieką nauczycieli lub pośrednio przez organ zarządzający szkoły jest rzeczą nie dającą się wycenić i nieodzowną. Jednym z niezwykle istotnych elementów bezpieczeństwa podopiecznych przebywających w budynku jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w szkole i przedszkolu. Instrukcja PPOŻ. jest indywidualnie dostosowywana do faktycznych warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym warunków ewakuacji panujących w budynku oświatowym.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowa reguluje wykonywanie czynności mogących spowodować pożar oraz określa obowiązki dla opiekunów dzieci oraz dyrekcji szkoły w czasie zdarzenia pożarowego lub powodującego konieczność ewakuacji dzieci i młodzieży w bezpieczne miejsce. Nasze opracowania zawsze biorą pod uwagę ilość nauczycieli w stosunku do dzieci i młodzieży będących pod ich opieką oraz możliwe sposoby ewakuacji z obiektów. Gwarancją rzetelności jest nasze doświadczenie w określaniu warunków bezpieczeństwa dla budynków oświaty oraz wykwalifikowana kadra strażaków, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i inżynierów pożarnictwa.

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W HOTELU

  Wydarzenia pożarowe w naszym kraju w budynkach hotelowych oraz innych obiektach zamieszkania zbiorowego pokazały, że w tej materii niezwykle istotne jest bezpieczeństwo pożarowe oraz konieczność zastosowania procedur bezpieczeństwa w celu prawidłowej organizacji ewakuacji pracowników i gości hotelowych.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest jedynie kolejnym dokumentem związanym z bezpieczeństwem ale przede wszystkich sekwencją zasad organizacyjnych dla pracowników hotelowych, na których bardzo często spoczywa pierwszy ciężar prawidłowej reakcji na zagrożenie pożarowe. Należy pamiętać, że budynki zamieszkania zbiorowego są niejednokrotnie użytkowane przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania oraz przez osoby nieznające budynku i jedo układu komunikacyjnego, co szczególnie jest niebezpieczne w czasie ewakuacji w porze nocnej. Nasi inżynierowie we współpracy z zarządcami obiektów hotelowych korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy zapewniają i wdrażają instrukcje PPOŻ. spełniające nie tylko wymagania przepisów, ale przede wszystkim synchronizujące działania pracowników lub służb ochrony w czasie niezwykle cennych pierwszych chwil pożaru, gdzie prawidłowa reakcja użytkowników niejednokrotnie jest determinantem ochrony życia i zdrowia gości hotelowych oraz ograniczeniu strat materialnych.

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA SKŁADOWISK ODPADÓW

  Pożary składowisk odpadów w ostatnich latach pokazy problem z jakim borykają się uczciwe przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami. Nasza firma prócz opracowywania warunków ochrony przeciwpożarowej w operatach przeciwpożarowych przewidzianych w znowelizowanej Ustawie o odpadach przygotowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla tej grupy obiektów. Miejsca składowania i magazynowania materiałów palnych w przypadku pożaru są niezwykle podatne na szybki rozwój ognia. Szybkie wprowadzenie procedur bezpieczeństwa pożarowego zawartych w rzetelnie sporządzonej instrukcji PPOŻ. bardzo często jest czynnikiem, który decyduje o ugaszeniu pożaru w zarodku lub rozprzestrzenieniu się na ognia na całe powierzchnie związane z gospodarowaniem odpadami.

  W przypadku zdarzeń pożarowych operat przeciwpożarowy oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego są dokumentami, które niezwłocznie analizowane są przez właściwe Organy w celu oceny czy zarządca obiektów dopełnił wszystkich obowiązków ochrony przeciwpożarowej. Rzetelność instrukcji PPOŻ. warunki nie tylko zmniejszenie prawdopodobieństwa wybuchu pożaru, ale w przypadku zdarzenia pożaru jest jednym z czynnikiem mogących mieć wpływ na wypłatę lub zaniechanie wypłaty gwarantowanych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe lub przepadek kaucji gwarancyjnej.