Certyfikacja ATEX

Brasa Sp. z o.o. we współpracy z producentami urządzeń Ex / komponentów Ex pomaga skutecznie przeprowadzić proces certyfikacji urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Ex i uzyskać Certyfikat ATEX. W przypadku braku obligatoryjnego certyfikatu Ex wskaże wytyczne techniczne do zapewnienia zgodności urządzenia / komponentu z Dyrektywą ATEX.

Producenci urządzeń, których przeznaczeniem jest praca w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem Ex zobligowani są do spełnienia wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń zawartych w Dyrektywie 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W zależności od kategorii urządzeń i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych producent jest zobligowany do wykazania zgodności urządzenia z zasadami ochrony przed wybuchem. Przepisy w zakresie ochrony przeciwwybuchowej nie wskazują wymagań dla konkretnych rodzajów zabezpieczeń, które zawarte są w Polskich oraz Europejskich normach technicznych, w szczególności normach zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX. To właśnie na producencie lub jego upoważnionemu przedstawicielowi ciąży poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzenia również obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego procesu certyfikacji i zapewnienia odpowiedniej dokumentacji dołączanej do urządzenia Ex oraz jego niezbędne oznakowanie zgodne tak z prawem Polskich, jak prawem Europejskich oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

Certyfikacja Urządzeń ATEX

Inwestycje związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony przeciwwybuchowej, zakupy maszyn i urządzeń, dostosowanie miejsc pracy do spełnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w strefach EX, zawsze niesienie pewne wątpliwości dla prowadzących zakłady. Wątpliwości jak najbardziej uzasadnione, gdyż wszystkie te przedsięwzięcia w przypadku niezachowania zasad wiedzy technicznej mogą być przyczyną niezapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz idąc w drugą stronę przyczyną niepotrzebnych i nieuzasadnionych kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorstwa.

Z uwagi na szereg norm technicznych i niejednokrotnie problematyczność w zapewnieniu zgodności urządzenia Ex / komponentu Ex z Dyrektywą ATEX nasi specjaliści pozwolą wprowadzić wyrób na rynek, w tym pozwolą zdefiniować zespół urządzeń oraz wskazać połączenia urządzeń stanowiących zespół w sposób potwierdzający zgodności z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego.

Kadra naszych specjalistów posiadających doświadczenie w procesie zapewnienia zgodności urządzenia z wymaganiami pozwoli przedsiębiorcy i osobom odpowiedzialnym za produkcję zapoznanie się z odpowiednimi zasadami wiedzy technicznej oraz obecnie obowiązującymi wymaganiami prawa. Prowadzone przez inżynierów Brasa szkolenie ATEX z uwagi na szerokie spektrum zagadnień w czasie produkcji oraz racji wielorakości rodzajów zabezpieczeń zawsze w sposób indywidualny opracowuje tematykę szkolenia natomiast program obejmuje zawsze:

  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w świetle „nowego podejścia” zapisów które określa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE oraz ATEX User 1999/92/WE
  • Przepisy prawa Polskiego i Europejskiego mówiące o ochronie przeciwwybuchowej
  • Pojęcia niezbędne w ochronie przeciwwybuchowej
  • Możliwe źródła zapłonu, mogące wystąpić w warunkach pracy
  • Urządzenia w świetle przepisów Dyrektywy ATEX 2014/34/UE
  • wybór urządzenia do strefy zagrożenia wybuchem
  • znakowanie urządzeń elektrycznych
  • znakowanie urządzeń nieelektrycznych
  • znakowanie urządzeń w myśl Dyrektywy Atex oraz Norm zharmonizowanych
  • obowiązkowa dokumentacja do urządzeń objętych Dyrektywą ATEX

Jednym z elementów naszego udziału w procesie wprowadzenia urządzeń Ex na rynek może być wskazanie odpowiednich norm i zasad technicznych oraz opracowanie Deklaracji Zgodności UE wyrobu w zakresie ochrony przed wybuchem. Należy pamiętać, że jest to niezwykle istotne, gdyż pełna odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie urządzenia i nie może zostać scedowana na inny podmiot.

Ocena Zgodności ATEX jest opracowywana i przygotowana przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów, w tym inżynierów pożarnictwa oraz menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) posiadających jedyny w Polsce certyfikat badawczej jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej. Zespół Brasa poprzez profesjonalne raporty i oceny stanu faktycznego pomoże Ci zapewnić zgodność stanowisk pracy, urządzeń, maszyn i rozwiązań technicznych z zasadami ochronny przed wybuchem w strefach Ex. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ