Certyfikacja ATEX

Producenci urządzeń, których przeznaczeniem jest praca w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem zobligowani są do spełnienia wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń zawartych w Dyrektywie 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W zależności od kategorii urządzeń i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych producent jest zobligowany do wykazania zgodności urządzenia z zasadami ochrony przed wybuchem. Przepisy w zakresie ochrony przeciwwybuchowej nie wskazują wymagań dla konkretnych rodzajów zabezpieczeń, które zawarte są w Polskich oraz Europejskich normach technicznych, w szczególności normach zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX. To właśnie na producencie lub jego upoważnionemu przedstawicielowi ciąży poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzenia, również obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego procesu certyfikacji, zapewnienia odpowiedniej dokumentacji dołączanej do urządzenia oraz jego niezbędne oznakowanie zgodne tak z prawem Polskich, jak prawem Europejskich oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

Certyfikacja Urządzeń ATEX

Kadra naszych specjalistów, posiadających również doświadczenie w procesie zapewnienia zgodności urządzenia z wymaganiami pozwoli przedsiębiorcy i osobom odpowiedzialnym za produkcję zapoznanie się z odpowiednimi zasadami wiedzy technicznej oraz obecnie obowiązującymi wymaganiami prawa. Prowadzone przez inżynierów Brasa szkolenie ATEX z uwagi na szerokie spektrum zagadnień w czasie produkcji oraz racji wielorakości rodzajów zabezpieczeń zawsze w sposób indywidualny opracowuje tematykę szkolenia, jednak program obejmuje zawsze:

  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w świetle „nowego podejścia” zapisów które określa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE oraz ATEX User 1999/92/WE
  • Przepisy prawa Polskiego i Europejskiego mówiące o ochronie przeciwwybuchowej
  • Pojęcia niezbędne w ochronie przeciwwybuchowej
  • Możliwe źródła zapłonu, mogące wystąpić w warunkach pracy
  • Urządzenia w świetle przepisów Dyrektywy ATEX 2014/34/UE
  • wybór urządzenia do strefy zagrożenia wybuchem
  • znakowanie urządzeń elektrycznych
  • znakowanie urządzeń nieelektrycznych
  • znakowanie urządzeń w myśl Dyrektywy Atex oraz Norm zharmonizowanych
  • obowiązkowa dokumentacja do urządzeń objętych Dyrektywą ATEX

Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ