CERTYFIKACJA ATEX

Brasa Sp. z o.o. we współpracy z producentami urządzeń Ex / komponentów Ex pomaga skutecznie przeprowadzić proces certyfikacji urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Ex i uzyskać Certyfikat ATEX. W przypadku braku obligatoryjnego certyfikatu Ex wskaże wytyczne techniczne do zapewnienia zgodności urządzenia / komponentu z Dyrektywą ATEX.

Producenci urządzeń, których przeznaczeniem jest praca w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem Ex zobligowani są do spełnienia wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń zawartych w Dyrektywie 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W zależności od kategorii urządzeń i rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych producent jest zobligowany do wykazania zgodności urządzenia z zasadami ochrony przed wybuchem. Przepisy w zakresie ochrony przeciwwybuchowej nie wskazują wymagań dla konkretnych rodzajów zabezpieczeń, które zawarte są w Polskich oraz Europejskich normach technicznych, w szczególności normach zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX. To właśnie na producencie lub jego upoważnionemu przedstawicielowi ciąży poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzenia również obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego procesu certyfikacji i zapewnienia odpowiedniej dokumentacji dołączanej do urządzenia Ex oraz jego niezbędne oznakowanie zgodne tak z prawem Polskich, jak prawem Europejskich oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

 
 

CERTYFIKAT ATEX

Z uwagi na szereg norm technicznych i niejednokrotnie problematyczność w zapewnieniu zgodności urządzenia Ex / komponentu Ex z Dyrektywą ATEX nasi specjaliści pozwolą wprowadzić wyrób na rynek, w tym pozwolą zdefiniować zespół urządzeń oraz wskazać połączenia urządzeń stanowiących zespół w sposób potwierdzający zgodności z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego. Kadra naszych specjalistów posiadających doświadczenie w procesie zapewnienia zgodności urządzenia z wymaganiami pozwoli przedsiębiorcy i osobom odpowiedzialnym za produkcję zapoznanie się z odpowiednimi zasadami wiedzy technicznej oraz obecnie obowiązującymi wymaganiami prawa. Prowadzone przez inżynierów Brasa szkolenia ATEX z uwagi na szerokie spektrum zagadnień w czasie produkcji oraz racji wielorakości rodzajów zabezpieczeń zawsze w sposób indywidualny opracowuje tematykę szkolenia natomiast program obejmuje zawsze:

  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w świetle „nowego podejścia” zapisów które określa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE oraz ATEX User 1999/92/WE
  • Przepisy prawa Polskiego i Europejskiego mówiące o ochronie przeciwwybuchowej
  • Pojęcia niezbędne w ochronie przeciwwybuchowej
  • Możliwe źródła zapłonu, mogące wystąpić w warunkach pracy
  • Urządzenia w świetle przepisów Dyrektywy ATEX 2014/34/UE
  • wybór urządzenia do strefy zagrożenia wybuchem
  • znakowanie urządzeń elektrycznych / znakowanie urządzeń nieelektrycznych
  • znakowanie urządzeń w myśl Dyrektywy ATEX oraz Norm zharmonizowanych
  • obowiązkowa dokumentacja do urządzeń objętych Dyrektywą ATEX

Niejednokrotnie wprowadzenie na rynek produktu nie wymaga kosztownego oraz czasochłonnego procesu certyfikacji. Bardzo często producenci wykorzystując odpowiedni moduł oceny zgodności mogą wprowadzić na rynek produkt bez certyfikatu (dotyczą to przede wszystkim urządzeń przeznaczonych do strefy 2 zagrożenia wybuchem, jednak nie tylko), zapewniając zgodności produktu z Dyrektywą Atex, co potwierdzają deklaracją zgodności UE. Nasi specjaliści wskażą wyroby, które nie podlegając kosztownemu procesowi certyfikacji, tym samym pozwalając dotrzymać terminów zamówień oraz nie narażając przedsiębiorcy na niezasadne koszta produkcji. Każdorazowo na naszych szkoleniach ATEX poruszamy temat wyboru odpowiedniego modułu oceny zgodności oraz zapewnienia wymaganej prawem odpowiedniej dokumentacji produktu wskazując na przeznaczenie do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem.

CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ ATEX

Jednym z elementów naszego udziału w procesie wprowadzenia urządzeń Ex na rynek może być wskazanie odpowiednich norm i zasad technicznych oraz opracowanie Deklaracji Zgodności UE wyrobu w zakresie ochrony przed wybuchem. Należy pamiętać, że jest to niezwykle istotne, gdyż pełna odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie urządzenia i nie może zostać scedowana na inny podmiot. Inwestycje związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony przeciwwybuchowej, zakupy maszyn i urządzeń, dostosowanie miejsc pracy do spełnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w strefach EX, zawsze niesienie pewne wątpliwości dla prowadzących zakłady. Wątpliwości jak najbardziej uzasadnione, gdyż wszystkie te przedsięwzięcia w przypadku niezachowania zasad wiedzy technicznej mogą być przyczyną niezapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz idąc w drugą stronę przyczyną niepotrzebnych i nieuzasadnionych kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorstwa.

OCENA ZGODNOŚCI ATEX jest opracowywana i przygotowana przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów, w tym inżynierów pożarnictwa oraz menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) posiadających jedyny w Polsce certyfikat badawczej jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej. Nasze raporty i oceny stanu faktycznego pomogą Ci zapewnić zgodność stanowisk pracy, urządzeń, maszyn i rozwiązań technicznych z zasadami ochronny przed wybuchem w strefach Ex. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ