Analiza PPOŻ

Analiza możliwości zbliżenia projektowanego budynku od zbiorników z gazem płynnym w Częstochowie

Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422. ze zm.) budynki powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń. Jednym z przypadków, gdzie mogą pojawić się problemy ze wznoszeniem obiektów jest bliskie sąsiedztwo zbiorników z gazem płynnym.

Nasi inżynierowie analizowali możliwość wniesienia budynku użyteczności publicznej w Częstochowie w odległości poniżej wskazanych w przepisach techniczno-budowlanych od zbiorników z gazem propan-butan na stacji paliw.

Analiza została opracowana przy pomocy narzędzi inżynieryjnych, gdzie wykazano jednoznacznie możliwość wniesienia budynku w odległościach mogących wskazywać na uciążliwości dla obiektu, co pozwoliło wykazać zgodność z przepisami prawa przed właściwymi organami administracji.

Nasza firma realizuje pełen zakres ocen i analiz związanych z ochroną przeciwpożarową oraz przeciwwybuchową.